بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940270989
نویسنده : حمیدرضا حبی مبرهن
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر روابط سیاسی بر رشد سودهای غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سیناخردیار,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رفتار سیاسی آن دسته از فعالیت هایی است که به عنوان بخشی از نقش رسمی در سازمان ضرورت ندارند، ولی در امر توزیع مزایا و کاستی ها درون سازمان اعمال نفوذ می نمایند. به عبارت دیگر رفتار سیاسی شامل فعالیت هایی است که در یک سازمان برای اکتساب، توسعه، استفاده از قدرت و سایر منابع برای حصول اولویت های یک فرد در موقعیتی که در آن عدم اطمینان (یا عدم توافق) در مورد گزینه ها وجود داشته باشد، صورت می‌پذیرد. روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاهها تاثیر می گذارد بلکه انگیزه مدیران را نیز در ارتباط با گزارشگری مالی و تهیه صورتهای مالی تحت تاثیر قرار می دهد .سودهای غیر منتظره و کیفیت سود نیز از نظر بیشتر سرمایه گذاران با اهمیت محسوب می شود و این موضوع ممکن است منجیر به واکنش سرمایه گذاران شود در این راستا، پ‍ژوهش حاضر به بررسی تاثیر روابط سیاسی بررشدسود غیرعادی شرکت های تحت بورس اوراق بهادار می پردازد. تحقیق فوق در دوره زمانی 1390الی 1394 موردد بررسی قرار گرفت .از میان 452 شرکت فعال در بورس 140 شرکت منتخب به به عنوان نمونه تعیین شد. پژوهش حاضر دارای 2 فرضیه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح خطای 05/0، بین نرخ جانبی شرکت برای سود و رشد و روابط سیاسی شرکت‌ها و همچنین بین نرخ رشد سودهای غیر عادی و روابط سیاسی شرکت‌ها رابطه معنا داري وجود ندارد رابطه معنا داري وجود دارد.
كلمات كليدي : کلید واژه: روابط سیاسی،سودهای غیر عادی ،رشد سود غیر عادی ،شرکت های خانوادگی،جریان نقد آزاد
تاريخ دفاع : 1396-6-29