بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920069169
نویسنده : محدثه توکلی
عنوان پایان نامه : طرح آزمایشی برای مطالعه حذف رنگ از محلول آبی با استفاده از نانولوله¬های کربنی چند دیواره اصلاح سطح شده
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فریبا صفا, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , نیلوفر عابدین زاده,
چكيده : در این پژوهش، نانو¬¬¬¬¬¬¬لوله¬های کربنی چند دیواره، با نانو¬ذرات مغناطیسی اکسید آهن بارگذاری شده و به عنوان جاذب جهت حذف رنگ راکتیو بنفش 2 (RV2) از محلول¬های آبی مورد استفاده قرار گرفتند. سنتز نانو¬ذرات اکسید آهن، به وسیله کاهش شیمیایی کلرید آهن ІІІ با سدیم سولفیت در محیط شدیداً قلیایی و در دمای اتاق انجام شد. مشخصات نانو ¬جاذب مغناطیسی سنتز شده، به وسیله دستگاه پراش پرتو X، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف بینی مادون قرمز تبدیل فوریه بررسی گردید. آزمایش¬های حذف رنگ، بر اساس طرح آزمایشی تاگوچی متشکل از چهار متغیر: مقدار جاذب (g L-1 4/2 -8/0)، pH(9-5)، زمان تماس با جاذب ( min40-20) و قدرت یونی (L-1 mol 2 -4/0) انجام شدند. غلظت رنگ mg L^(-1) 50 به عنوان فاکتور ثابت در نظر گرفته شد و آزمایش¬ها درحجم mL 50 نمونه انجام شدند. داده¬های تجربی کارایی حذف RV2به وسیله نانو ¬جاذب مغناطیسی، به خوبی با نسبت فیشر مطابقت داشتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مقدار جاذب محلول با سهم 47/82 % ، مؤثرترین فاکتور تعیین کننده کارایی حذف رنگ به وسیله نانو¬جاذب مغناطیسی می¬باشد. بر اساس نتایج حاصله مقادیر بهینه فاکتورهای آزمایشی به صورت: مقدار جاذب g L^(-1) 0/2، 6pH= ، زمان تماس 30 دقیقه و قدرت یونیmol L^(-1) 1/0 پیش¬بینی شد. آزمون انجام شده در شرایط بهینه، منجر به کارایی 23/98 % برای فرآیند حذف RV2 به وسیله نانو¬¬جاذب مغناطیسی گردید. مطالعه ایزوترم¬های جذب سطحی لانگمویر، فروندلیچ و تمکین نشان داد که معادله فروندلیچ، با داده¬های تجربی جذب سیستم رنگ- نانو¬جاذب مطابقت بیشتری دارد. بر اساس مطالعات سینتیکی، جذب سطحی RV2 بر روی نانو¬جاذب مغناطیسی از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم تبعیت می¬کند.
كلمات كليدي : جذب سطحی، نانو¬¬لوله¬های کربنی چند دیواره، نانو¬ذرات مغناطیسی، راکتیو بنفش 2، طرح آزمایشی تاگوچی
تاريخ دفاع : 1396-10-4