بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940068050
نویسنده : محمدرضا میری هرزویلی
عنوان پایان نامه : مقایسه شیوه زندگی و شاخص توده بدن دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا علمیه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شیوه زندگی در برگیرنده تمامی فعالیت¬های معمول و روزانه که شخص آنها را در زندگی روزمره انجام می¬دهد، و روی سلامت او تاثیر دارد. تحقیق حاضر به مقایسه شیوه زندگی و شاخص توده بدنی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت پرداخته است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تشکیل دادند. نمونه تحقیق شامل 400 دانشجوی به تفکیک ورزشکار (200=n) و غیر ورزشکار (200=n) که دختر (262=n) و پسر (138=n) بودند که به طور تصادفی خوشه¬ای انتخاب و بطور داوطلبانه اقدام به پر کردن پرسشنامه نمودند.مشخصات توصیفی آزمودنی ها شامل جنسیت، سن، پایه تحصیلی، مسکن، تعداد افراد خانواده، ورزشکار بودن یا نبودن و BMI نیز مورد اندازه گیری قرار گرفت. ابزار اندازه¬گیری تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته شیوه زندگی بود که ۳ خرده مقیاس تغذیه، بهداشت فردی و شرایط روانی و BMI را در بر می¬گرفت. داده¬های جمع¬آوری شده با استفاده از آزمون یو-من-ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در شیوه زندگی و خرده مقیاس¬های آن در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار، دختر ورزشکار و غیرورزشکار، پسران ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی¬دار وجود دارد (p≤0.05). همچنین در در خرده مقیاس شرایط روانی بین پسر و دختر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی-داری مشاهده نشد. به طور کلی یافته های تحقیق بیانگر آن بود که شیوه زندگی دانشجویان و نیز خرده مقیاس¬های آن در افراد ورزشکار بهتر از غیر ورزشکار است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که در BMI بین خرده مقیاس¬های وزن و BMI در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار، دختر ورزشکار و غیرورزشکار، پسران ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی¬دار وجود دارد (p≤0.05). بنابراین ضروری به نظر می¬رسد تا با توجه بیشتر به تغذیه، بهداشت فردی و شرایط روانی دانشجویان و تشویق دانشجویان به ورزش و فعالیت بدنی بستر سلامتی را در دانشجویان بوجود آورد.
كلمات كليدي : واژه¬های کلیدی: شیوه زندگی، دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار، شاخص توده بدنی.
تاريخ دفاع : 1397-8-1