بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632977
نویسنده : رضا قریشی
عنوان پایان نامه : مطالعه خواص جذب سطحی داروی ضد سرطان پروکاربازین روی نانولوله های کربنی و بورنیتریدی با استفاده از نظریه تابع چگالی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي فيزيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید کیاء, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : استفاده از حامل های مختلف به عنوان ناقل های دارو در حال گسترش است. با روش های معمول مصرف دارو نظیر مصرف خوراکی و تزریقی، دارو به سراسر بدن توزیع مي شود و تمام بدن تحت اثرات دارو قرار مي گيرد و عوارض جانبی دارو بروز مي كند. با گسترش روش های نوین رسانش دارویی می توان بدون آسیب رساندن به سایر بافت ها به بیشترین تأثیر پذیری دست یافت؛ لذا تحقیق در مورد سامانه های دارورسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با پیدایش و توسعه ی نانوفناوری در عرصه ی دارورسانی می توان از نانولوله ها به عنوان یکی از بهترین حامل های دارو استفاده کرد. در بررسی های نظری، مکانیسم جذب دارو روی نانولوله به عنوان اولین عامل در سیستم رسانش دارویی مد نظر است. در نتیجه در این پایان نامه با توجه به اهمیت داروی پروکاربازین در درمان سرطان، پدیده ی جذب آن روی نانولوله های کربنی و بورنیتریدی به عنوان حامل دارو مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا از نظریه تابعي چگالی (DFT) و تابع هيبريدي B3LYP و مجموعه ی پایه ی 6-31G استفاده شد. در اين تحقيق پارامترهايي مانند انرژی جذب، فاصله ی تعادلی، میزان بار انتقال یافته، ممان دوقطبي، پتانسيل شيميايي، انرژي يونش، الكترون خواهي و فاصله بين HOMO و LUMOپس از جذب مولکول دارويي روی سطح نانولوله مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی نشان داد که پروکاربازین روی برخی از این نانولوله ها به صورت شیمیایی جذب می شود. نانولوله بورنيتريدي (5,5) داراي ناخالصي گاليم با اتصال از سمت نيتروژن مي تواند بهترین ساختار به عنوان حامل داروی پروکاربازین باشد.
كلمات كليدي : گوسين، داروهای ضد سرطان، پروکاربازین، نانولوله های کربنی، نانولوله هاي بورنیتریدي، نظریه تابعي چگالی
تاريخ دفاع : 96-11-11