بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940207422
نویسنده : علیرضا حسین پور اصلی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مدیریت بازاریابی جدید بر عملکرد صنعت گردشگری
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , ذوقی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مدیریت بازاریابی جدید بر عملکرد صنعت گردشگری استان گیلان صورت گرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان درگیر در مسئله بازاریابی گردشگری استان گیلان بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس 150 نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع آوري داده ها بر اساس پرسش نامه انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسش نامه ها از طریق نرم افزار SPSS و Smart Pls2 انجام پذیرفت. نتایج تحقيق نشان داد كه عوامل بازاریابی (محصول، قیمت، تبلیغات، مکان، افراد، فرآيند فروش محصول و یا ارائه خدمت و شواهد و امکانات فیزیکی بود) تأثیر معناداری بر صنعت گردشگری در استان گیلان داشت.
كلمات كليدي : بازاریابی، صنعت گردشگری، محصول، قیمت، تبلیغات، امکانات فیزیکی.
تاريخ دفاع : 1397-6-20