بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950009553
نویسنده : سیدمحمد علی سیدسعادت
عنوان پایان نامه : تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت زنجیره تامین و رضایت مشتریان فروشگاههای بزرگ مواد غذایی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم اوشک سرایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت زنجیره تامین و رضایت مشتری است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش فروشگاههای بزرگ مواد غذایی استان گیلان می¬باشد. تعداد فروشگاه¬های بزرگ مواد غذایی استان گیلان 92 فروشگاه است. با توجه به تعداد محدود فروشگاهها و دسترسی محقق به آنها؛ تمامی فروشگاهها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و محقق از روش سرشماری استفاده نمود. در نهایت پرسشنامه¬ها جمع¬آوری و داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و smart pls 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد. با تجزیه و تحلیل داده¬ها مشخص گردید در سطح 95% مدیریت منابع انسانی بر اجرا و نتایج مدیریت زنجیره تامین تاثیر معنی داری دارد؛ اجرای مدیریت زنجیره تامین اثر مدیریت منابع انسانی بر نتایج مدیریت زنجیره تامین را میانجی¬گری می¬کند؛ نتایج مدیریت زنجیره تامین اثر مدیریت منابع انسانی بر رضایت مشتری را میانجی¬گری می¬کند؛ رضایت مشتری اثر نتایج مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی را میانجی¬گری می¬کند؛ و همچنین نتایج مدیریت زنجیره تامین اثر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی را میانجی¬گری می¬کند. کلمات کلیدی: مدیریت منابع انسانی، اجرای مدیریت زنجیره تأمین، نتایج مدیریت زنجیره تأمین ، رضایت مشتری و عملکرد سازمانی.
كلمات كليدي : مدیریت منابع انسانی، اجرای مدیریت زنجیره تأمین، نتایج مدیریت زنجیره تأمین ، رضایت مشتری و عملکرد سازمانی.
تاريخ دفاع : 97-6-21