بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950122692
نویسنده : محمد بی آلایش
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر استراتژی¬های بازاریابی، ریسک ادراک شده و اعتماد مشتری به فروشنده اینترنتی بر رفتار خرید آنلاین(مورد مطالعه: فروشگاه های اینترنتی ایرانسل)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :منصور صوفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده در شرایط کسب و کار امروز،تعداد کاربران اینترنت و تمایل به خرید آنلاین افزایش یافته است. عوامل زیادی بر تمایل به خرید آنلاین تأثیر گذار هستند. هدف از انجام پژوهش حاضرسنجش تأثیر استراتژی¬های بازاریابی، ریسک ادراک شده و اعتماد مشتری به فروشنده اینترنتی بر رفتار خرید آنلاین درفروشگاه های اینترنتی ایرانسل می¬باشد. جامعه آماری تحقیق، مشتریان بخش خدمات الکترونیک ایرانسل در استان گیلان هستند که از وبسایت¬های دارای مجوز در استان گیلان خریداری می¬کنند. با توجه به نامحدود و نامعلوم بودن حجم جامعه آماری تعداد 384 نفر بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بالاتر از 7/0 برآورد گردید و روایی آن به روش روایی محتوا و کسب نظر از استاد راهنما و روایی همگرا و واگرا مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش آمار توصیفی با استفاده از میانگین و انحراف معیار از نرم افزار SPSS21 و در بخش آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزارSmart PLS اقدام شد. یافته های پژوهش نشان داد که استراتژی بازاریابی بر ریسک ادراک شده و همچنین بر اعتماد مشتری تأثیر معناداری دارد. همچنین ریسک ادراک شده بر اعتماد مشتری و قصد خرید آنلاین تأثیر معناداری دارد و در نهایت تأثیر معنادار اعتماد مشتری بر قصد خرید آنلاین نیز مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس می¬توان گفت که توجه به عناصری از قبیل نوع استراتژی بازاریابی، میزان ریسک ادراک شده و همچنین سطح اعتماد مشتری، نقش مهمی را در تمایل به خرید آنلاین بازی می¬کنند. کلمات کلیدی: استراتژی بازاریابی، ریسک ادراک شده، اعتماد مشتری، قصد خرید آنلاین، خدمات ایرانسل
كلمات كليدي : استراتژی بازاریابی، ریسک ادراک شده، اعتماد مشتری، قصد خرید آنلاین، خدمات ایرانسل
تاريخ دفاع : 97-6-17