بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920108344
نویسنده : منیر ال سالکویه
عنوان پایان نامه : رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت¬های تولیدی شهر صنعتی رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سروش آوخ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به ارزش روزافزون اطلاعات، وجود يك سيستم اطلاعاتی صحيح و مطمئن كه بتواند توانمندی مدیریت را در جهت تصميم¬گیری، برنامه¬ريزي، سازماندهي و كنترل ارتقاء بخشد، از اهمیت بسزائی برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین سیستم اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت-های تولیدی در شهرستان رشت است. برای سنجش سیستم اطلاعات مدیریت از سه مؤلفه استراتژی سیستم اطلاعات، استفاده از سیستم هزینه و کیفیت سیستم اطلاعات و برای سنجش عملکرد شرکت¬های تولیدی از شاخص¬های عملکرد مالی و عملکرد مشتری استفاده گردید. اين تحقيق از حيث هدف كاربردي و از حيث روش، تحقيق توصيفي- پيمايشي است. جامعه آماری تحقیق را 216 شرکت تولیدی فعال در شهرک¬های صنعتی شهرستان رشت تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده و فرمول نمونه¬گیری کوکران، 139 شرکت تولیدی به¬عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شد. هم¬چنین به¬منظور رفع اثرات پرسشنامه¬های ناقص و موارد پاسخ داده نشده حدود 20 درصد حجم نمونه برآورد شده، یعنی 165 پرسشنامه بین مدیران شرکت¬های تولیدی توزیع شد که درنهایت 150 پرسشنامه صحیح جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از 150 شرکت واقع در شهرک¬های صنعتی شهرستان رشت جمع¬آوری گردید. در این تحقیق برای آزمون فرضیه¬های تحقیق از آزمون مدل¬سازی معادلات ساختاری و نرم¬افزار لیزرل استفاده گردید. در نهایت یافته¬ها نشان داد که ارتباط معناداری بین سیستم اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت-های تولیدی وجود دارد.
كلمات كليدي : کیفیت سیستم اطلاعات، استراتژی سیستم اطلاعات، عملکرد مالی، عملکرد مشتری و مدلسازی معادلات ساختاری
تاريخ دفاع : 1395-3-30