بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930379197
نویسنده : سپیده غم انگیز
عنوان پایان نامه : تهیه نانوساختار سولفید روی در ماتریس کامپوزیت MCM-41-پوسته برنج و مطالعه خواص اسپکتروسکوپی و ضدباکتریایی آن
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي :
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : در دهه گذشته مطالعه و تحقیق بر روی نانوذرات نیم رسانا به طور وسیعی مورد بررسی قرار گرفته است. این ترکیبات کاربرد وسیعی در حوضه های اپتوالکتریک، میکروالکترونیک، کاتالیست، حسگرها و... پیدا نموده اند.پوسته برنج از ضایعات کشاورزی حاصل از خرمن کوبی دانه های برنج است. پوسته برنج از حدود 50% سلولز، 25-30% لیگنین و 15-20% سیلیس تشکیل شده است.مقدار سیلیس موجود در کاه برنج کمتر از پوسته برنج است. در این تحقیق پوسته برنج هم به عنوان منبع سیلیس برای سنتز ماده مزوپور و هم به عنوان بخشی از کامپوزیت تولید شده نهایی مشارکت دارد. در ادامه سنتز نانوساختار سولفید روی در ماتریس کامپوزیت¬هایRH-MCM-41 و RS-MCM-41و مطالعه خواص اسپکتروسکوپی و ضدباکتری آن¬¬ها انجام گرفت. نمونه ها بوسیله FTIR،SEM،TEM وXRD بررسی شدند. با توجه به داده های XRD به کمک معادله شرر اندازه نانوذرات سولفیدرویnm 35 تخمین زده شد و همچنین تصاویر TEM ذرات سولفید روی را به صورت ذرات تقریبا کروی شکل با اندازه حداکثر nm 32 در ماتریس کامپوزیت RH-MCM-41 نشان داد. در نهایت خواص ضد میکروبی ترکیب نانوکامپوزیت علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بررسی شد.
كلمات كليدي : نانوکامپوزیت، پوسته برنج، سولفید روی، نیمه رسانا.
تاريخ دفاع : 1396-10-30