بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920729046
نویسنده : بهناز باستي
عنوان پایان نامه : هتل ورزشی با رویکرد حس تعلق خاطر
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , آرش مهرگاني,
استاد مشاور () : ,
چكيده : حس مکان به معنای ادراک ذهنی از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه نسبت به محیط خود است که شخص را در ارتباط درونی با محیط قرار می دهد. به طوریکه درک و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند برقرار کرده و یکپارچه می شود. این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می شود. در حس تعلق به مکان، فرد نه تنها از نام و نمادهای مکان آگاه است، بلکه با مکان احساس بودن و تقدیر مشترک داشتن نیز دارد، در این حالت نمادهای مکان محترم و آن چه برای مکان رخ می دهد، برای فرد نیز مهم است. با توجه به اهمیت این حس در ارتقای کیفیت فضاهای طراحی شده، این پژوهش به بررسی مفهوم حس مکان و حس تعلق خاطر و تأثیر آن بر فضاهای گوناگون بخصوص فضاهای اقامتی نظیر هتل های ورزشی پرداخته است. در پژوهش پیش رو ابتدا معضلات فضاهای این چنینی و علت عدم رضایتمندی کاربران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به مطالعه تأثیر در نظر گرفتن حس مکان در چنین فضاهایی می پردازیم که در نهایت باعث ایجاد علاقمندی و رضایت خاطر در ورزشکاران هنگام اقامت طولانی شان می شود.
كلمات كليدي : واژگان كليدي : حس مكان- هتل- ورزش- حس تعلق خاطر-
تاريخ دفاع : 1397-06-13