بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950174528
نویسنده : عليرضا رمضاني موفق
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر هوش هیجانی بر سبک‌های مقابله با استرس و رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین گنجی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر سبک‌های مقابله با استرس و رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان است. جامعه هدف این پژوهش، « کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان می‌باشد» که در حال حاضر تعداد 362 نفر در 15 شهرستان استان گیلان به طور رسمی مشغول هستند. در تحقیق حاضر به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از روش میدانی و از ابزار پرسش‌نامه و به منظور بررسی وجود یا فقدان رابطه علی میان هوش هیجانی و سبک‌های مقابله با استرس با توجه به رضایت شغلی، مدل معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل نسخه 8.8 به کار گرفته شد.نتایج حاکی از ارزیابی رابطه احساسات دیگران با مقابله اجتناب‌مدار،رابطه ارزیابی احساسات خود با مقابله اجتناب‌مدار،رابطه استفاده از احساسات با مقابله اجتناب‌مدار، رابطه تنظیم احساسات با مقابله اجتناب‌مدار، رابطه ارزیابی احساسات دیگران با مقابله مسئله‌مدار ، رابطه ارزیابی احساسات خود با مقابله مسئله‌مدار،رابطه استفاده از احساسات با مقابله مسئله‌مدار، رابطه تنظیم احساسات با مقابله مسئله‌مدار،رابطه ارزیابی احساسات دیگران با مقابله هیجان‌مدار،رابطه ارزیابی احساسات خود با مقابله مسئله‌مدار،رابطه استفاده از احساسات با مقابله هیجان‌مدار، رابطه تنظیم احساسات با مقابله هیجان‌مدار،رابطه مقابله اجتناب‌مدار با رضایت شغلی، رابطه مقابله مسئله‌مدار با رضایت شغلی ورابطه مقابله هیجان‌مدار با رضایت شغلی است.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: سبک‌های مقابله با استرس، رضایت شغلی، هوش هیجانی، کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران
تاريخ دفاع : 1397-10-9