بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940257941
نویسنده : کبری احمدی میر
عنوان پایان نامه : تاثیر هیئت مدیره مستقل، مالکیت نهادی و کمیته حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسنا قهرمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : موضوع اصلی اين پژوهش بررسی تاثیر هیئت مدیره مستقل، مالکیت نهادی و کمیته حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هدف از تحقیق یافتن پاسخی برای این سوال است که آیا هیئت مدیره مستقل، مالکیت نهادی و کمیته حسابرسی بر مدیریت سود شرکت‌ها تاثیر معناداری دارد؟ این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نوع مطالعات تجربی به حساب می‌آید. جامعه آماری این تخقیق كليه شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1394 می‌باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک اقدام به انجام نمونه گیری از این جامعه شده که تعداد 95 شرکت بدست آمده است. در پژوهش حاضر، مدل های مورد استفاده از روش رگرسیون خطی و مدل داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند هیئت مدیره مستقل، مالکیت نهادی و کمیته حسابرسی مستقل تاثیر معکوس و معناداری بر مدیریت سود دارند. همچنین هیئت مدیره مستقل و مالکیت نهادی با متغیر تعدیل گر کمیته حسابرسی مستقل و مدیریت سود ارتباط منفی و معناداری دارند.
كلمات كليدي : هیئت مدیره مستقل، مالکیت نهادی، کمیته حسابرسی، مدیریت سود
تاريخ دفاع : 1396-11-17