بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950310903
نویسنده : مهسا مساوات
عنوان پایان نامه : آثار مکمل یاری سیر بر پاسخ شاخص های التهابی و فشار اکسایشی بزاق زنان ورزشکار متعاقب یک جلسه فعالیت هوازی پیشرونده
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام غلامرضایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این مطالعه بررسی و تعیین آثار مکمل یاری سیر بر پاسخ شاخص های التهابی و فشار اکسایشی بزاق زنان ورزشکار متعاقب یک جلسه فعالیت هوازی پیشرونده بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی وطرح تحقیق پیش آزمون- پس آزمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان جوان ورزشکار شهر رشت بود که از میان آنها تعداد ۳۰ زن ورزشکار با دامنه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال و با داشتن حداقل ۲ سال سابقه تمرین به شکل نمونه در دسترس انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه تجربی ( ۱۵ نفر ) و دارو نما ( ۱۵ نفر )تقسیم شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای این پژوهش از: ترازوي ديجيتاليRace ، قدسنج دیواری، کالیپر، مترنواری استفاده شد. از قرص 500 میلی گرمی مکمل سیر نیچر مید ساخت کشور امریکا استفاده شد. آزمودنی ها 2 بار در روز با فاصله 12 ساعت همراه با غذا به مدت 14 روز قرص ها را مصرف کردند. برای گروه دارونما از کپسول لاکتوز استفاده شد. در این تحقیق از آزمون بروس بر روی نوارگردان به عنوان فعالیت هوازی پیشرونده استفاده شد. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تی مستقل برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار۲۳Spss استفاده شد. نتایج آماری نشان داد که فعالیت هوازی پیشرونده موجب افزایش معنی دار MDA هم در مرحله قبل از مکمل گیری سیر و هم در مرحله بعد از مکمل گیری سیر شد و مکمل گیری سیر مانع از افزایش MDA پس از انجام فعالیت هوازی پیشرونده نشد. ولی در مقایسه مراحل با استفاده از آزمون تعقیبی بونفرونی مشخص گردید که افزایش MDA پس از مکمل گیری سیر به نسبت افزایش آن قبل از مکمل گیری سیر کمتر بوده است و در نتیجه مکمل گیری سیر موجب افزایش کمتر MDA می شود (۰۵/۰= P ). همینطور مقدار MDA پس از مکمل گیری در گروه مکمل سیر در مقایسه با گروه دارونما کمتر بود (۰۳/۰= P ). در مورد متغیر SOD نتایج آماری نشان داد که فعالیت هوازی پیشرونده موجب افزایش معنی دار SOD در دو حالت قبل و بعد از مکمل گیری در گروه مکمل سیر شد. همینطور نتایج آماری نشان داد که فعالیت هوازی پیشرونده موجب افزایش بیشتر SOD پس از مکمل گیری سیر به نسبت قبل از آن می شود (۰۳/۰= P ). در مورد متغیر IgA ، فعالیت هوازی پیشرونده موجب کاهش معنی داری IgA در قبل و بعد از مکمل گیری در گروه مکمل سیر شد ، و مکمل سیر نتوانست مانع از کاهش IgA شود ، ولی کاهش IgA بعد از مکمل گیری سیر در مقایسه با قبل از مکمل گیری در گروه مکمل سیر ، کمتر بود (۰۳/۰= P ). همینطور مقدار IgA در گروه مکمل سیر در مقایسه با گروه دارونما بعد از مکمل گیری و فعالیت هوازی پیشرونده بیشتر بود که این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار بود (۰۱/۰= P ). با توجه به اینکه ورزشکاران برای بهبود عملکرد و کاهش آسیب و صدمات به دنبال کمک های ارگوژنیکی هستند ، به ورزشکارانی که در فعالیت های شدید درگیر می شوند می توانند از مکمل سیر به عنوان راهی برای افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی استفاده کنند.
كلمات كليدي : مکمل یاری سیر ، شاخص های التهابی ، فشار اکسایشی بزاقی ، فعالیت هوازی پیشرونده
تاريخ دفاع : 1397-08-30