بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632534
نویسنده : امیر سیرتی مقدم صومعه سرائی
عنوان پایان نامه : تبیین کارآمدی انتقال فن آوری در شرکت های تامین کننده قطعات ایران خودرو
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا رضایی کلیدبری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : فناوری کلید طلایی رقابت در دنیای کار و تجارت و لازمه ی رشد اقتصادی سازمان ها می باشد. هدف از این پژوهش تبیین انتقال فناوری کارآمد از طریق معیار های "کار گروهی"، "تعهد مدیریت"، "عملکرد کیفی"، "آموزش"، "اشتراک گذاری و درک" و "فرهنگ سازمانی" و تاثیر هر یک بر دیگری در شرکت های تامین کننده قطعات ایران خودرو می باشد. جامعه آماری این تحقیق، مدیران شرکت های تامین کننده قطعات ایران خودرو، شامل 180 شرکت در دو گرید A و B است. نمونه آماری تحقیق 123 نفر بوده است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به سوالات پرسشنامه پاسخ داده شده است. بر اساس تحلیل های صورت گرفته در کل می توان گفت که تبیین کارآمدی انتقال فن آوری در شرکت های تامین کننده قطعات ایران خودرو که میزان سنجش تعهد مدیریت و تاثیر آن بر فرهنگ سازمانی و میزان سنجش کار گروهی و تاثیر آن بر فرهنگ سازمانی و میزان سنجش فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر انتقال فن آوری کارآمد رابطه معناداری وجود دارد و بسیار باید مورد توجه قرار گیرد .
كلمات كليدي : فناوری؛ انتقال فناوری؛ فرهنگ سازمانی
تاريخ دفاع : 1395-11-30