بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950050123
نویسنده : اصغر اسدپور
عنوان پایان نامه : ارزیابی عملکرد نیروی انسانی بارویکرد فازی (مورد مطالعه شهرداری رشت )
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی همایون فر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف ما در این پژوهش ، ارائه‌ی مدلی بر اساس منطق فازی برای ارزیابی عملکرد کارکنان است تا از اطلاعات کیفی و ذهنی که در ارزیابی عملکرد دارای اهمیت و تأثیر زیادی هستند، به نحو مؤثرتری استفاده گردد. برای انتخاب شاخص‌های ارزیابی با رجوع به کتب و مقالات و فرمهای ارزیابی متداول، شاخص‌های زیادی شناسایی گردید که درنهایت، با توجه به نظر خبرگان در، قالب هشت شاخص کیفی دسته‌بندی گردیدند. شاخص‌ها توسط گروه ارزیاب به وسیله متغیرهای زبانی، وزن داده می‌شود. سپس نتایج توسط روش‌های WASPAS فازی و VIKOR فازی به مجموعه‌ای از اعداد فازی تبدیل گردید. آنگاه رتبه‌بندی اعضای تیم با استفاده از فازی صورت می‌گیرد در روش WASPAS فازی براساس اولويت‌بندي معیارهای تعريف‌شده با روش FANP و با توجه به مقادیر قطعی اوزان تخصيصي انتخاب می گردد. بر اساس نتایج این پژوهش ، منطق فازی، به دلیل استفاده از شاخصهای کیفی ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان می‌باشد و می‌تواند مورد استفاده سازمان‌های مختلف قرار گیرد. بر اساس، نتایج این پژوهش ”قدرت درک مسائل“دارای اولویت نخست در میان معیارهای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در شهرداری رشت می‌باشد.
كلمات كليدي : ارزیابی ، عملکرد ، نیروی انسانی،فازی
تاريخ دفاع : 1397-06-18