بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940061178
نویسنده : سیده محدثه حسنی مژدهی
عنوان پایان نامه : مقایسه ترکیبات مختلف نیکل روی کیفیت و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده میخک
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم باغبانی - گیاهان زینتی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : به¬منظور بررسی اثر ترکیبات حاوی نیکل روی عمر پس از برداشت گل شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus) آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 9 تیمار در 3 تکرار به¬اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (آب مقطر)، نیکل در دو غلظت 50 و 100 میلی¬گرم در لیتر، سولفات نیکل، کلرید نیکل و اکسید نیکل هر کدام در دو غلظت 100 و 200 میلی¬گرم در لیتر بودند که با ساکارز 3 درصد به¬صورت تیمار ممتد مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تمامی ترکیبات حاوی نیکل نسبت به شاهد در افزایش عمر گلجایی و جذب آب و همچنین کاهش بارمیکروبی محلول گلجایی و انتهای ساقه گل بریده میخک برتر بوده¬اند. بیشترین عمر گلجایی (77/10 روز) متعلق به تیمار 100 میلی-گرم در لیتر نیکل بود که از لحاظ آماری با تیمارهای 200 میلی¬گرم در لیتر سولفات نیکل (32/10 روز) و 100 میلی¬گرم در لیتر کلرید نیکل (10/10 روز) اختلاف معنی¬داری نداشت. شاهد با 60/7 روز کمترین عمر گلجایی را داشت. بیشترین جذب آب به¬ترتیب با 636/1 و 593/1 میلی¬لیتر در هر گرم وزن تر متعلق به تیمارهای 200 میلی¬گرم در لیتر سولفات نیکل و 100 میلی¬گرم در لیتر نیکل بود. شاهد دارای بیشترین باکتری محلول گلجایی (Log10 CFU ml-1 188) و بیشترین باکتری انتهای ساقه (Log10 CFU ml-1 6/111) بود. کمترین باکتری محلول گلجایی (Log10 CFU ml-1 0/20) و کمترین باکتری انتهای ساقه (Log10 CFU ml-1 10) متعلق به تیمار 200 میلی¬گرم در لیتر سولفات نیکل بود. در صفت پروتئین گلبرگ بیشترین و کمترین مقدار به¬ترتیب متعلق به تیمارهای 200 میلی¬گرم در لیتر سولفات نیکل (20/4 درصد) و شاهد (8/2 درصد) بود. برترین تیمارها در صفت کاروتنوئید گلبرگ، 200 میلی¬گرم در لیتر سولفات نیکل (885/4 میکروگرم در هر گرم وزن تر) و 100 میلی¬گرم در لیتر کلرید نیکل (792/4 میکروگرم در هر گرم وزن تر) بودند. 100 میلی¬گرم در لیتر نیکل دارای بیشترین مقدار آنتوسیانین گلبرگ (41/72 میکروگرم در هر گرم وزن تر) بود. تیمارهای 100 میلی¬گرم در لیتر کلرید نیکل (14/9 میلی¬گرم در هر گرم وزن تر)، 100 میلی¬گرم در لیتر نیکل (00/8 میلی¬گرم در هر گرم وزن تر) و 100 میلی¬گرم در لیتر سولفات نیکل (390/8 میلی¬گرم در هر گرم وزن تر) بیشترین کلروفیل کل را در بین تیمارها به¬خود اختصاص دادند. با توجه به اینکه سولفات نیکل در غلظت 200 میلی¬گرم در لیتر در اکثر صفات مورد بررسی جزو برترین تیمارها بود؛ این تیمار به¬عنوان محلول نگهدارنده مناسب برای گل بریده میخک توصیه می¬شود.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: آنتی باکتریال، انسداد آوندی، عمر گلجایی، نمک¬های فلزی.
تاريخ دفاع : 1396-6-26