بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950076243
نویسنده : مائده دریای‌لعل
عنوان پایان نامه : رابطه بین چارچوب‌های اخلاقی (اجتماعی-زیست محیطی) شرکت با تمایل مشتریان به پرداخت قیمت‌های بالاتر و ادراک از منصفانه بودن قیمت در بازار کار
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , فریبا اسماعیل پور,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در ادبیات بازاریابی موضوعات پیرامون مبحث سودآوری بیشتر شرکت‌ها همواره به‌عنوان یکی از موضوعات اصلی موردبحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه و طی دهه‌ها تحقیق، متغیرهای مختلفی توسط محققان مختلف موردبررسی قرار گرفته‌شده است. در دهه اخیر و با ظهور مفاهیمی‌همچون مسئولیت اجتماعی و مسئولیت در قبال محیط‌زیست و افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان نسبت به این مفاهیم، تأثیر این متغیرها برافزایش سودآوری بنگاه‌ها نیز موردتوجه قرار گرفت است. به‌صورتی که با نگاهی به تبلیغات شرکت‌های بزرگ می‌توان به‌وضوح مش ردپای توجه به نگرانی‌های محیط زیستی و توجه به جامعه را مشاهده کرد. این مبحث در ایران مورد غفلت واقع‌شده است و شکاف ادبیاتی در این زمینه وجود دارد. به‌صورتی که در ادبیات بازاریابی داخل کشور بیشتر به موضوعاتی همچون جنبه‌ها و ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی پرداخته شده است و متغیرهای تأثیرگذار بر آن‌ها نیز بررسی شده است ولی نسبت به چگونگی تأثیر آن‌ها بر سودآوری نهایی بنگاه‌ها مطالب ارائه شده بسیار محدود است. بدین منظور در پایان نامه حاضر با مد نظر قرار دادن این شکاف ادبیاتی و استخراج دو متغیر اصلی تأثیر گذار بر سودآوری شرکت (تمایل به پرداخت بیشتر و ادراک از منصفانه بودن قیمت) سعی در مرتفع کردن این شکاف شده است. در این راستا در فصل اول مسئله تحقیق به همراه مدل مفهومی‌و فرضیات ارائه شده است. در این فصل به‌صورت خلاصه سعی بر نشان دادن ضرورت تحقیق و چرایی انجام پایان نامه حاضر شده است در نهایت نیز تعاریف عملیاتی هر کدام از متغیرها جهت روشن‌تر شدن هر چه بیشتر آن‌ها ارائه شده است. در فصل دوم تحقیق پیشینه در سه قسمت مفاهیم، مدل‌ها و تحقیقات پیشین دسته بندی شده است. در بخش مفاهیم سعی در ارائه مفاهیم مسئولیت اجتماعی، حفظ محیط زیست و موضوعات بازاریابی مرتبط با آن‌ها شده است. در قسمت دوم مدل‌های مرتبط با مدل مفهومی‌ارائه شده در پایان نامه حاضر ارائه شده است و مدل‌های مختلفی که در آن از متغیرهای مورد استفاده در پایان نامه حاضر استفاده شده است بررسی شده است. در نهایت در قسمت آخر جدیدترین کارهای انجام شده در خارج از کشور و داخل از کشور که ارتباط مفهومی‌با پایان نامه حاضر داشته‌اند استخراج، بررسی و تحلیل شده‌اند. در فصل سوم تحقیق روش شناسی تحقیق به همراه جامعه، نمونه و پرسشنامه تحقیق ارائه شده است. در واقع در این فصل روایی و پایایی پرسشنامه جهت آماده سازی و ورود به فصل 4 جهت تحلیل‌های بیشتر ارائه شده است. در فصل 4 نتایج تحلیل‌های آمار توصیفی و استنباطی بررسی شده است و فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن مشخص شده است. در نهایت در فصل پنجم پیشنهاد‌های مدیریتی با توجه به نتایج تحلیل‌های آماری استخراج شده از فصل 4 ارائه شده و محدودیت‌هایی که تحقیق فعلی با آن مواجه بود در کنار پیشنهاد‌های برای تحقیقات آتی ارائه شده است.
كلمات كليدي : چارچوب‌های اخلاقی، مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیت زیست محیطی، ادراک از منصفانه بودن قیمت
تاريخ دفاع : 1397-06-22