بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950087910
نویسنده : ولی الله پوریعقوب
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر معیارهای عملکرد استراتژیک بر عملکرد سازمانی با میانجیگری استفاده از اطلاعات عملکردی تصمیمات استراتژیک: مورد مطالعه دستگاه‌های اجرایی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محمد دوستار,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق با هدف بررسی تاثیر معیارهای عملکرد استراتژیک بر عملکرد سازمانی با میانجیگری استفاده از اطلاعات عملکردی تصمیمات استراتژیک در دستگاه‌های اجرایی استان گیلان به انجام رسید. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران و کارمندان ارشد دستگاه‌های اجرایی استان گیلان می باشد. نمونه آماری تحقیق 385 نفر از کلیه مدیران و کارمندان ارشد دستگاه‌های اجرایی استان گیلان بودند که به همین تعداد پرسشنامه تکمیل گردید. اطلاعات گردآوری‌شده توسط پرسشنامه‌ها به‌وسیله نرم‌افزار SPSS24 و Smart PLS3 با استفاده از مدل یابی معـادلات ساختاری مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده در این تحقیق نشان داد که کارایی و اثربخشی معیارهای عملکرد استراتژیک تاثیر مثبت و معناداری بر استفاده از اطلاعات عملکردی برای پیاده‌سازی و ارزیابی تصمیمات استراتژیک دارد. کارایی و اثربخشی معیارهای عملکرد استراتژیک تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. استفاده از اطلاعات عملکردی برای پیاده‌سازی تصمیمات استراتژیک تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. استفاده از اطلاعات عملکردی برای ارزیابی تصمیمات استراتژیک تأثیر معناداری بر عملکرد سازمانی ندارد. استفاده از اطلاعات عملکردی برای پیاده‌سازی تصمیمات استراتژیک نقش مثبت و معناداری بر رابطه بین کارایی و اثربخشی معیارهای عملکرد استراتژیک و عملکرد سازمانی دارد. استفاده از اطلاعات عملکردی برای ارزیابی تصمیمات استراتژیک نقش معناداری بر رابطه بین کارایی و اثربخشی معیارهای عملکرد استراتژیک و عملکرد سازمانی ندارد.
كلمات كليدي : اطلاعات عملکردی، تصمیمات استراتژیک، عملکرد استراتژیک، عملکرد سازمانی.
تاريخ دفاع : 1397-10-24