بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950028238
نویسنده : زهرا تیرافکن خطبه سرا
عنوان پایان نامه : طراحی الگوی تامین کیفیت در خدمات ورزشی (مطالعه موردی استخرهای استان گیلان)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , رحیم رمضانی نژاد,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این پژوهش طراحی الگوی تامین کیفیت در استخرهای استان گیلان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری شامل مدیران، کارکنان، مربیان و ناجیان غریق استخرهای استان گیلان بود. تعداد نمونه براساس تعداد قابل کفایت جهت مدلسازی در نرم افزار pls به تعداد 10 تا 20 برابر ابعاد متغیرهای انتخاب و به روش تصادفی نمونه¬گیری شد (129 نفر). ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته براساس مطالعه کتابخانه¬ای و مصاحبه¬های اکتشافی بود. جهت بررسی روایی محتوایی ابزار پژوهش ابتدا از نظر متخصصان مدیریت ورزشی (5 نفر) و مدیران استخرها (5 نفر) استفاده شد. سپس پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ در مرحله مقدماتی (مطالعه راهنما) و پایانی ارزیابی و تایید گردید. جهت بررسی ارتباط بین متغیرها از روش تحلیل مسیر در نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری smart pls استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ابعاد؛ ایمنی و امنیت، جذابیت فیزیکی و بهداشتی رفاهی، به ترتیب میزان اثر به طور معنی¬داری تبیین کننده سازه تامین امکانات بودند. ابعاد مزیت برند، مزیت دسترسی و مزیت هزینه، به ترتیب میزان اثر به طور معنی¬داری تبیین کننده سازه مزیت رقابتی استخر بودند. ابعاد رفتار پرسنل، پاسخگویی و مسئولیت¬پذیری و اعتماد و اطمینان مشتریان، به ترتیب میزان اثر به طور معنی¬داری تبیین کننده سازه مدیریت رفتار با مشتری بودند. تحلیل مسیر نشان داد که متغیر مدیریت رفتار با مشتری بر استخر به‌طور اثر مستقیم، مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی و تامین کیفیت خدمات دارد. اثر غیر مستقیم مدیریت رفتار بر تامین کیفیت خدمات (با میانجی مزیت رقابتی) معنی¬دار و از اثر مستقیم آن بیشتر بود. اثر مستقیم تامین امکانات بر مزیت رقابتی استخر معنی¬داری بود بر تامین کیفیت خدمات معنی-دار نبود. اثر غیر مستقیم تامین امکانات بر تامین کیفیت خدمات (با میانجی مزیت رقابتی) معنی¬دار و از اثر مستقیم آن بیشتر بود. مزیت رقابتی استخر بر تامین کیفیت خدمات اثر مستقیم، مثبت و معناداری دارد. به صورت کلی براساس یافته¬های پژوهش می¬توان گفت هر چند مدیریت رفتار مشتریان و تامین امکانات اثر قابل توجهی بر تامین کیفیت خدمات دارند اما توسعه مزیت رقابتی اثر این متغیرها را بسیار بیشتر از حالت مستقیم ارتقا می¬دهد و بنابراین تامین پایدار کیفیت خدمات استخرها و مجموعه¬های ورزشی می-شود.
كلمات كليدي : خدمات ورزشی، کیفیت خدمات، تأمین کیفیت، کیفیت استخرها، استان گیلان
تاريخ دفاع : 1397-10-9