بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950253025
نویسنده : ایرج کوچکی نژاد
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر وابستگی به نام تجاری سازمان تامین اجتماعی بر وفاداری بیمه شدگان با توجه به نقش قابلیت جانشینی شرکت‌های بیمه در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی قلی پور سلیمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : وفاداري، عامل مهمی در هر نوع از تصمیم‌گیري مدیریتی و تحلیـل مـالی اسـت . نـرخ برگـشت مـشتري جـزء حیـاتی در تحلیـل ارزش دوره عمـر و ابـزاري بـراي فراهم کردن تصمیم گیري‌هاي کوتاه مدت ا ست. هدف اصلی تحقیق حاضر سنجش تاثیر وابستگی به محصول و نام تجاری سازمان تامین اجتماعی با توجه به قابلیت جانشینی شرکت‌های بیمه بر وفاداری بیمه شدگان است. از اینرو 391 نفر از بیمه شدگان به روش غیراحتمالی دردسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این مطالعه از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای بررسی روایی اکتشافی پرسش های پژوهش از تحلیل عاملی (0.841) استفاده شده است.برای سنجش پایائی پرسشنامه از آلفای کرونباخ (0.911) استفاده شد. هم چنین جهت آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان داده است که متغیرهای وابستگی به محصولات سازمان تامین اجتماعی و قابلیت جانشینی شرکتهای بیمه دارای بیشترین میانگین است و متغیر وابستگی به نام تجاری سازمان تامین اجتماعی دارای کمترین پراکندگی است. لذا مقدار میانگین تمامی متغیرها به حد وسط نزدیک است. هم‌چنین مشخص گردید که تمامی متغیرها از توزیع نرمال پیروی می کند. با توجه به نتایج حاصل از آمار استنباطی مشخص گردید که وابستگی به محصولات سازمان تامین اجتماعی به طور مستقیم با ضریب 79 درصد بر وفاداری بیمه شدگان تاثیر مثبت و معنی دار دارد. در حالیکه وابستگی به محصولات سازمان تامین اجتماعی با لحاظ نقش شدت وابستگی به نام تجاری با شدت 47 درصد بر وفاداری بیمه شدگان تاثیر مثبت و معنی دار دارد و در نهایت مشخص شد تاثیر قابلیت جانشینی شرکتهای بیمه بر وفاداری تاثیر منفی و معنی داری دارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: وابستگی به نام تجاری، وابستگی به محصول، قابلیت جانشینی شرکتها، وفاداری بیمه شدگان.
تاريخ دفاع : 1397-10-23