بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940209502
نویسنده : علی خدابخشی دوبخشری
عنوان پایان نامه : تشخیص خودکار ناهنجاری های ستون فقرات
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , علیرضا سحاب,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده روش‌های تشخیصی به کمک کامپیوتر برای تشخیص و رده‌بندی بیماری‌های ستون فقرات در تصویربرداری MRI می‌تواند به رادیولوژیست‌ها در انجام تصمیم‌گیری‌های آنها کمک کند. در این پایان نامه، روشی برای تشخیص و رده‌بندی بیماری‌های ناهنجاری ستون فقرات در MRI دو بعدی می‌باشد. در این راستا از ویژگی های جدیدی برای تشخیص استفاده شده است. این ویژگی های هندسی توسط یک دسته بند شبکه عصبی آموزش داده شده و به دو دسته سالم و بیمار تقسیم شده اند. نتایج دسته بندی عملکرد مناسب روش پیشنهادی را نشان می دهد کلمات کلیدی : ستون فقرات، تصویربرداری MRI ، ناهنجاری ستون فقرات، ویژگی های هندسی.
كلمات كليدي : ستون فقرات، تصویربرداری MRI ، ناهنجاری ستون فقرات، ویژگی های هندسی.
تاريخ دفاع : 97-11-10