بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940171314
نویسنده : سید حسن مرتضوی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کیهان آزادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رشد اقتصادی مهم¬ترین عنصر و موتور محرکه توسعه اقتصادی است؛ رشد به گفته کوزینتس افزایش مداوم درآمد سرانه یا تولید نیروی کار که غالبا همراه با افزایش جمعیت و معمولا با تغییرات زیربنایی همراه است، می¬باشد. هدف این تحقیق بررسی میزان تاثیرگذاری توسعه بازارهای مالی و سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی، بر رشد اقتصادی کشور ایران می¬باشد. این تحقیق بر طبق چگونگی بدست آوردن داده ها و از لحاظ طبقه بندی تحقیقات، تحقیقی توصیفی محسوب می¬شود. جامعه آماری این پژوهش، سال-های فعالیت اقتصادی در کشور ایران می‌باشد.اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روش¬های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در قسمت آمار استنباطی، از روش سری زمانی با استفاده از نرم افزار eviews ، فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی، نرخ تورم، تحصیلات و درجه باز بودن بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی سالهای 1360 تا 1395 تاثیرگذار بوده اند. همچنین مشاهده شد که اثر ترکیبی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی نیز بر رشد اقتصادی کشور در این سالها تاثیرگذار است.
كلمات كليدي : کلید واژه: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی، نرخ تورم، تحصیلات، درجه باز بودن، رشد اقتصادی
تاريخ دفاع : 1397-10-2