بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950196660
نویسنده : وحید حیدری
عنوان پایان نامه : بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در نظام خدمات بانکی (مورد مطالعه: شعب بانک مسکن در شهر رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سینا خردیار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف تحقیق حاضر، بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند درنظام خدمات بانکی در بین مشتریانشعب بانک مسکن شهر رشتمی باشد.تحقیق حاضر از لحاظ نوع روش یک تحقیق همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق راکلیه مشتریان شعب بانک مسکن شهر رشتتشکیل دادند. حجم نمونه تحقیق بر اساس فرمول کوکران 348 نفر تعیینو در آن از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شد.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های مرجع وفاداری به برند و برندخدمات گریس و اکاس(2005) استفاده گردید.به منظور تحليل داده ها در بخش آمار استنباطی از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Lisrel و نیزدر بخش آمار توصیفی از نرم افزار Spss استفاده شد.نتايج تحقيق نشان داد که ابعاد برند خدمات(شواهد برند،آوازه برند،رضایت از برند،نگرش برند)بر وفاداری برند در نظام خدمات بانکی ودر بین مشتریانشعب بانک مسکن شهر رشت تاثیر مثبت و معناداری دارند.
كلمات كليدي : شواهد برند، آوازه برند،رضایت از برند،نگرش برند،وفاداری برند.
تاريخ دفاع : 97-06-23