بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940066161
نویسنده : امین پویا
عنوان پایان نامه : آنالیز خلاء عملکرد برنج در منطقه شمال ایران (مطالعه موردی: شهرستان آستارا)
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي ـ مديريت كشاورزي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدحسین انصاری, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , فرزین سعیدزاده,
چكيده : تخمین میزان خلاء عملکرد و تعیین عوامل به وجود آورنده ي آن مستلزم به کارگیري روش هاي مناسب می باشد. آنالیز خط مرزي یک روش آماري است که به کمک آن می توان واکنش عملکرد به یک عامل محیطی یا مدیریتی را در شرایطی که سایر عوامل نیز متغیر هستند و ثابت نشده‌اند، کمی نمود. در واقع روش آنالیز خط مرزي پاسخ عملکرد به عامل مورد نظر را در شرایطی که سایر عوامل مناسب باشند، مشخص می‌کند. به همین منظور با نمونه‌برداري از مزارع کشاورزان و به کمک این روش می‌توان عملکرد پتانسیل و نیز دلایل خلاء عملکرد و اهمیت هر عامل در خلاء را مشخص ساخت. این مطالعه با به کارگیري داده‌هاي حاصل از 64 شالیکار شهرستان آستارا که آنالیز خاک انجام داده بودند انجام شد. همچنین علاوه بر بررسی اطلاعات مربوط به خاك مزارع و همچنین اطلاعات گیاهی، تأثیر عوامل مدیریتی و فردی نیز بر خلاء عملکرد ارزیابی شد. با رسم پراکنش داده هاي عملکرد در مقابل متغیرهاي مختلف مدیریتی، بالاترین عملکردها در سطوح مختلف هر نهاده یا مدیریت خاص انتخاب شد. نتیجه حاصله این بود که درحالی که متوسط عملکرد کشاورزان 2970 کیلوگرم است، آنها می‌توانند با بهبود مدیریت زراعی به عملکرد 5500 کیلوگرم در هکتار دست یابند و براي این منظور اقدامات زیر مد نظر قرار گیرد. 1- مصرف حداقل 110 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار که 37 کیلوگرم آن به صورت سرك باید داده شود، 2- مصرف حداقل 44 کیلوگرم کود فسفر به صورت P2O5 در هنگام کاشت، 3- تامین آب بویژه در مرحله پر شدن دانه، 4- تراکم بوته بین 22 الی 28 نشاء در متر مربع، 5- مصرف حداقل 70 کیلوگرم کود پتاسیم و 6- تاریخ کاشت هفته اول اردیبهشت ماه. استفاده آنالیز خط مرزي در مطالعات خلاء عملکرد می‌تواند به روشنی پاسخ‌هاي عملکرد به عوامل مدیریتی را نشان داده و پتانسیل‌هاي ممکن را محاسبه کند. تفسیر نتایج این آنالیز بسیار ساده و روشن است. همچنین به نظر می‌رسد این آنالیز نیاز به آزمایشات معمول مزرعه‌اي را کاهش داده و براي طراحی آزمایشات مزرعه اي جدید سرنخ هاي خوبی را در اختیار بگذارد. در صورتی که این گونه مطالعات میدانی به صورت گسترده و طی چندین سال براي گیاهان زراعی مهم صورت بگیرد می‌توان بیشتر از توانایی این‌گونه آنالیزها جهت پیدا کردن راه‌هاي افزایش تولید استفاده کرد. توصیه می‌شود آنالیز خط مرزي به عنوان یک آنالیز کاربردي در مطالعات خلاء عملکرد گیاهان زراعی به‌ویژه غلات مورد استفاده قرار بگیرد.
كلمات كليدي : آبیاری، آستارا، برنج، خلاء عملکرد، کود
تاريخ دفاع : 1397-6-19