بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940009449
نویسنده : نادر زربافیان
عنوان پایان نامه : طراحی مجتمع فرهنگی میدان شهرداری رشت با رویکرد زمینه گرا در راستای بازگرداندن هویتِ بخشی از میدان مرکزی رشت
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , نیکروز مبرهن شفیعی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شهر همچون موجود زندهای است که حیات آن با ظهور بناهای جدید تداوم می‌یابد. در واقع شهر محصول دوره‌های تاریخی متعدد است، دوران معاصر نیز با حضور ساختارهای جدید خود در این روند حضور خواهد داشت و معماری امروز ما میراثی برای آیندگان خواهد گشت. در این هنگام است که وظیفه طراحان مطرح می‌‌شود و مسئولیتی که در مقابل نسل‌های گذشته، حال و آینده بر عهده دارند. یکی از مشکلات شهرهای ما، توسعه نا‌همگون نامتعادل آنها است. که علاوه بر ناهماهنگی و ایجاد هرج و مرج در سیمای شهری، از بین رفتن تدریجی هویت شهرها و عدم تطابق فرهنگی، را نیز به همراه خواهد داشت، چراکه معماری سنتی و بومی هر منطقه در یک تداوم تاریخی و در راستای یک سیاست مبتنی بر استمرار به تدریج و در طول زمان متمادی متناسب با طبیعت، اقلیم شیوه زندگی و بر پایه هنر هر منطقه شکل گرفته است و نمایانگر بخشی از هویت هر قوم و ملیتی می‌باشد. زمینه‌گرای یکی از رویکردهای پست مدرن در طراحی معماری و فضای شهری و عمومی به شمار می‌رود به طوری که فضا بدون بافت اطرافش بی ارزش تلقی می‌شود. این پژوهش سعی در ایجاد ساختاری جدید در بافت تاریخی میدان شهرداری رشت در راستای بازگرداندن هویتِ بخشی از میدان، با استفاده از نظریات زمینه گرا دارد. بر این اساس ابتدا با مراجعه به منابع کتابخانه ای سعی در شناخت اصول ، مفاهیم پایه و بررسی سیر تحول بستر طراحی انجام شده و در مرحله بعد با استفاده از مطالعات میدانی و شناخت پتانسیل ها و محدودیت های حاکم در محل پروژه و نظر سنجی از متخصصین این رشته و تجزیه و تحلیل داده ها طراحی صورت گرفته است.
كلمات كليدي : شهر همچون موجود زندهای است که حیات آن با ظهور بناهای جدید تداوم می‌یابد. در واقع شهر محصول دوره‌های تاریخی متعدد است، دوران معاصر نیز با حضور ساختارهای جدید خود در این روند حضور خواهد داشت و معماری امروز ما میراثی برای آیندگان خواهد گشت. در این هنگام است که وظیفه طراحان مطرح می‌‌شود و مسئولیتی که در مقابل نسل‌های گذشته، حال و آینده بر عهده دارند. یکی از مشکلات شهرهای ما، توسعه نا‌همگون نامتعادل آنها است. که علاوه بر ناهماهنگی و ایجاد هرج و مرج در سیمای شهری، از بین رفتن تدریجی هویت شهرها و عدم تطابق فرهنگی، را نیز به همراه خواهد داشت، چراکه معماری سنتی و بومی هر منطقه در یک تداوم تاریخی و در راستای یک سیاست مبتنی بر استمرار به تدریج و در طول زمان متمادی متناسب با طبیعت، اقلیم شیوه زندگی و بر پایه هنر هر منطقه شکل گرفته است و نمایانگر بخشی از هویت هر قوم و ملیتی می‌باشد. زمینه‌گرای یکی از رویکردهای پست مدرن در طراحی معماری و فضای شهری و عمومی به شمار می‌رود به طوری که فضا بدون بافت اطرافش بی ارزش تلقی می‌شود. این پژوهش سعی در ایجاد ساختاری جدید در بافت تاریخی میدان شهرداری رشت در راستای بازگرداندن هویتِ بخشی از میدان، با استفاده از نظریات زمینه گرا دارد. بر این اساس ابتدا با مراجعه به منابع کتابخانه ای سعی در شناخت اصول ، مفاهیم پایه و بررسی سیر تحول بستر طراحی انجام شده و در مرحله بعد با استفاده از مطالعات میدانی و شناخت پتانسیل ها و محدودیت های حاکم در محل پروژه و نظر سنجی از متخصصین این رشته و تجزیه و تحلیل داده ها طراحی صورت گرفته است.
تاريخ دفاع : 1397-10-26