بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950193959
نویسنده : محبوبه قاسمی راد
عنوان پایان نامه : بررسی نقش میانجی انگیزه لذت جویی بر رابطه بین پذیرش بانکداری الکترونیک و پیش بینی کننده‌های آن در مشتریان بانک‌های خصوصی شهر رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرزین فرحبد, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف اصلی این پژوهش مطالعه نقش میانجی انگیزه لذت جویی روی رابطه بین پذیرش بانکداری الکترونیک با سهولت استفاده، سودمندی ادراک شده، امنیت ادراک شده و سفارشی سازی بوده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان شعب بانک‌های خصوصی شهر رشت بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 422 نفر از مشتریان انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده‌ها از مقیاس‌های انگیزه لذت جویی، سهولت ادراک شده، سودمندی ادراک شده، امنیت ادراک شده، سفارشی سازی و پذیرش بانکداری الکترونیک استفاده شد و داده‌های جمع آوری شده با مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos نسخه 24 فرضیات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همانطور که نتایج نشان داد، امنیت ادراک شده (ضریب بتا: 199/0)، سفارشی سازی (ضریب بتا: 209/0)، سودمندی ادراک شده (ضریب بتا: 192/0)، سهولت استفاده (ضریب بتا: 166/0) و انگیزه لذت جویی (ضریب بتا: 354/0) تأثیر معناداری بر پذیرش بانکداری الکترونیک دارند. همچنین امنیت ادراک شده (ضریب بتا: 432/0)، سفارشی سازی (ضریب بتا: 234/0)، سودمندی ادراک شده (ضریب بتا: 167/0)، سهولت استفاده (ضریب بتا: 269/0) تأثیر معناداری بر انگیزه لذت جویی دارد. در بعدی دیگر امنیت ادراک شده (ضریب بتا: 153/0)، سفارشی سازی (ضریب بتا: 083/0)، سودمندی ادراک شده (ضریب بتا: 059/0) و سهولت استفاده (ضریب بتا: 095/0) با تاثیرگذاری مستقیم بر انگیزه لذت جویی تأثیر معنادار و غیرمستقیمی بر پذیرش بانکداری الکترونیک دارند. همچنین سفارشی سازی، سهولت استفاده، امنیت ادراک شده، سودمندی ادراک شده و انگیزه لذت جویی توانسته‌اند 42 درصد از واریانس پذیرش بانکداری الکترونیک را پیش بینی نمایند. همچنین سفارشی سازی، سهولت استفاده، امنیت ادراک شده، سودمندی ادراک شده توانسته‌اند 34 درصد از واریانس انگیزه لذت جویی را پیش بینی نمایند. کلمات کلیدی: انگیزه لذت جویی، سهولت ادراک شده، سودمندی ادراک شده، امنیت ادراک شده، سفارشی سازی و پذیرش بانکداری الکترونیک
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: انگیزه لذت جویی، سهولت ادراک شده، سودمندی ادراک شده، امنیت ادراک شده، سفارشی سازی و پذیرش بانکداری الکترونیک
تاريخ دفاع : 1397-06-22