بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950514291
نویسنده : حماد پورصفر
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی و محدودیت های مالی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سینا خردیار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی و محدودیت های مالی می باشد. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر نوع داده از نوع پس رویدادی می باشد. جامعه آماری تحقیق همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 تا 1395 می باشد که به کمک حذف سیستماتیک 140 شرکت انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از صورت های مالی شرکت ها و نرم افزار ره اورد نوین جمع اوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی و آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری و محدودیت مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
كلمات كليدي : حساسیت سرمایه گذاری، جریان های نقدی، محدودیت های مالی.
تاريخ دفاع : 97-11-2