بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950260240
نویسنده : سید حسین مصباح
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر ابعاد تقاضای بازار تیم های ملوان انزلی و سپیدرود رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر رحیم رمضانی نژاد,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکيده بررسی عوامل موثر بر ابعاد تقاضای بازار تیم های ملوان انزلی و سپیدرود رشت سید حسین مصباح درمیان ورزش های گوناگون فوتبال به عنوان جذاب ترین و پر طرفدارترین ورزش دنیا معرفی شده است. هرچند عوامل بسیاری در تقاضای بازار تیم های فوتبال موثر است اما هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تقاضای بازار تیم های فوتبال تیم های ملوان انزلی و سپیدرود رشت از دیدگاه تماشاچیان این رشته ورزشی است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است . جامعه آماری پژوهش را کلیه هواداران این دو تیم در سال 98-97 تشکیل می دادند که بر اساس جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . با در نظر گرفتن احتمال پاسخگویی ناقص به ابزار، 400 پرسشنامه توزیع شد که همگی بطورکامل تجزیه و تحلیل شدند. پرسشنامه تحقیق از نوع مقیاس پنج ارزشی لیکرت است که توسط بوین و همکاران (2010) تهیه شده بود و پس از ترجمه، اصلاح و اضافه کردن بعد هویت قومی ، در 7 بعد "ویژگی های تیم میزبان، زمانبندی مسابقه، ویژگی های تیم مهمان، اطلاع رسانی، ویژگی های عمومی فوتبال، ملاحطات مالی و و فیزیکی و هویت قومی" مورد استفاده قرار گرفت. روایی محتوای ابزار توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن بوسیله نرم افزار SPSS (با ضریب آلفای گرونباخ 0.87) بررسی و تائید گردید. ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی سوالاتی که بار عاملی آنها کمتر از 0.4 بود حذف گردید و سپس از روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS جهت تحلیل عاملی تأئیدی ابعاد استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر تقاضای بازارتیم های فوتبال را می توان در زمانبندی مسابقات، ویژگی های تیم میزبان و مهمان، اطلاع رسانی، ویژگی های عمومی فوتبال، ملاحظلات مالی و فیزیکی و ویژگی های قومیتی دسته بندی کرد که همه آنها بر تقاضا بازار تیم های ملوان انزلی و سپیدرود رشت تاثیر معنی داری داشتند . ضمنأ به ترتیب ویژگی های قومیتی ، عوامل مرتبط با اطلاع رسانی دارای بیشترین میزان تاثیر بر تقاضای بازار بود. بنابراین مدیریت باشگاه ها باید با ایجاد کانال های ارتباطی مناسب با تماشاگران و هواداران خود، ونیز اطلاع رسانی مناسب در مورد مسابقات باعث جذب بیشتر تماشاگران به ورزشگاه ها شوند. واژه های کلیدی: تقاضای بازار، فوتبال ، رشت ، تماشاچیان ، اطلاع رسانی ، هویت قومی.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی: تقاضای بازار، فوتبال ، رشت ، تماشاچیان ، اطلاع رسانی ، هویت قومی.
تاريخ دفاع : 1397-10-05