بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940099368
نویسنده : پریسا باقری
عنوان پایان نامه : تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کیهان آزادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از مهمترین تصمیم های پیش روی مدیران واحدهای تجاری تصمیم های مربوط به سیاست مالی از جمله سیاست تقسیم سود است. عوامل ساختاری و رفتاری بر سیاست تقسیم سود شرکت ها موثر است. از این رو هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.این تحقیق با توجه به تقسیم بندی تحقیقات بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها در دسته ی تحقیقات توصیفی قرار دارد. به منظور گردآوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و بانک اطلاعاتی ره آورد نوین و از صورت های مالی شرکت ها مانند ترازنامه و صورت سود و زیان به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است . روش آمار توصیفی این تحقیق بر اساس آماره های گرایش به مرکز و آمار استنباطی بر اساس داده های پانلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که 75 شرکت با توجه به محدودیت های تحقیق برای آزمون فرضیه های پژوهش انتخاب شدند. به منظور بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته دو فرضیه تدوین و آزمون گردید. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از نرم افزار Eviews نسخه‌ی 7 استفاده شده است. بررسی تأثیر متغير مستقل بر متغیرهای وابسته در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسيونی چند متغيره و بر مبناي داده هاي تركيبی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: سیاست تقسیم سود، عدم تقارن اطلاعاتی، مالکیت نهادی، بورس اوراق بهادار تهران.
تاريخ دفاع : 1396-10-26