بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920031099
نویسنده : مریم روشندل
عنوان پایان نامه : تاثیر یک دوره برنامه بازی‌های بومی محلی و تغذیه‌ای مبتنی بر مدرسه بر آمادگی جسمانی وابسته به سلامت، رفتار تغذیه‌ای، مهارت‌های حرکتی بنیادی و میزان فعالیت بدنی دانش آموزان ابتدایی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده زمینه و هدف: علیرغم اهمیت شناخته شده فعالیت بدنی و تغذیه در ارتقاء رشد کودکان، شواهد موجود نشان دهنده وضعیت نامناسب عادات فعالیت بدنی و تغذیه افراد جوان هستند. از این رو، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره برنامه بازی‌های بومی محلی و آموزش رژیم غذایی مبتنی بر مدرسه بر آمادگی جسمانی وابسته به سلامت، رفتار تغذیه‌ای، مهارت‌های حرکتی بنیادی و میزان فعالیت‌بدنی دانش آموزان ابتدایی بود. روش شناسی: در این پژوهش نیمه تجربی، 32 دانش آموز با دامنه سنی 10-9 سال از پایه چهارم یک مدرسه ابتدایی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (وزن: کیلوگرم؛ شاخص توده بدن: کیلوگرم بر متر مربع) و شاهد (وزن: کیلوگرم؛ شاخص توده بدن: کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند. بازی‌های بومی محلی به مدت هشت هفته، هفته‌ای سه جلسه، هر جلسه 70 دقیقه انجام شدند. همچنین، مداخلات رفتار تغذیه ای شامل 32 جلسه آموزشی به دانش آموزان بود (چهار جلسه 15 دقیقه در هفته). اندازه‌گیری ترکیب بدن، آمادگی جسمانی وابسته به سلامت، مهارت‌های حرکتی بنیادی، سطح فعالیت بدنی و رفتار تغذیه‌ای دانش ‌آموزان قبل و پس از پایان دوره مداخله انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده و میزان 05/0> p از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد. نتایج: نتایج بهبود معنی‌دار شاخص توده بدن (01/0=p)، درصد چربی (0001/0=p)، توان هوازی (002/0=p)، استقامت عضلانی (01/0=p)، مهارت کنترل شیء (0001/0=p)، مهارت انتقالی (001/0=p) و سطح فعالیت بدنی (0001/0=p) را در گروه تجربی نشان داد. به علاوه، بهبود معنی‌داری در رفتارهای تغذیه گروه تجربی شامل استفاده از غذاهای گوشتی فرآوری شده (02/0=P)، گوشت قرمز (02/0=P)، چیپس و سیب زمینی سرخ شده (01/0=P)، تنقلات شور (0001/0=P)، بستنی و اسکمویخی (004/0=P)، فست فودها (01/0=P)، خوردن صبحانه (001/0=P) و نوع نوشیدنی خریداری شده از مدرسه (0001/0=P) دیده شد. با این حال تغییر معنی‌داری در میزان نسبت دور کمر به دور باسن، توده خالص بدن و انعطاف‌پذیری در گروه تجربی مشاهده نشد (05/0p>). همچنین، تغییر معنی داری را در گروه شاهد وجود نداشت(05/0p>). نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می‌رسد که برنامه بازی‌های بومی محلی و آموزش رژیم غذایی مبتنی بر مدرسه برای بهبود آمادگی جسمانی وابسته به سلامت، رفتار تغذیه‌ای، مهارت‌ های حرکتی بنیادی و میزان فعالیت‌بدنی دانش آموزان ابتدایی موثر است.
كلمات كليدي : کلید واژه ها: بازی‌های بومی محلی، رفتار های تغذیه ای، آمادگی جسمانی وابسته به سلامت، مهارت‌های حرکتی بنیادی، میزان فعالیت‌بدنی
تاريخ دفاع : 1396-8-8