بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930501839
نویسنده : محمد اخوان بازارده
عنوان پایان نامه : اثربخشی روش قصه گویی بر مهارت های زبانی و انطباقی کودکان مبتلا به سندرم داون
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , فرهاد اصغری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زیان پیچیده ترین رفتار انسان و یکی از جالب ترین پدیده هاست. مهارت هاي انطباقی بخش مهمی از حوزه رشد فردي است و کمبود آن در دراز مدت ضربه شدیدي به کودك وارد می کند. هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی روش قصه گویی بر مهارت های زبانی و انطباقی کودکان مبتلا به سندرم داون بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش وگواه با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه ی دانش آموزان پسر و دختر مبتلا به سندرم داون مقطع ابتدایی مدرسه استثنایی دکتر خزائلی رشت بودند كه در سال تحصيلي 95-94 مشغول به تحصيل بودند. حجم جامعه مورد نظر 200 نفر می باشد. در این پژوهش از نمونه های در دسترس استفاده شد. از میان جامعه مورد نظر نمونه ای به حجم 22 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. سپس آزمون تشخیصی عملکردی بین المللی لایتر (1990)، آزمون رشد زبان نیوکامر و هامیل (2001)، مقیاس مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (1990) بر روی هر دو گروه اجرا گردید. شرکت کنندگان گروه آزمایش در 8 جلسه 60 دقیقه ای، توسط روش قصه گویی آموزش دریافت کردند. در پایان آموزش آزمون رشد زبان و مقیاس مهارت های اجتماعی بر روی هر دو گروه اجرا گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری کواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نمرات پس آزمون در آزمون رشد زبان و مهارت های اجتماعی بیانگر تفاوت معنی دار در گروه آزمایش است(01/0>P). نتایج پژوهش نشان داد که روش قصه گویی موجب بهبود مهارت زبانی و انطباقی کودکان مبتلا به سندرم داون شده است.
كلمات كليدي : سندرم داون ،قصه گویی،مهارت های زبانی ،مهارت های انطباقی
تاريخ دفاع : 95-6-30