بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930488101
نویسنده : رضا محجوبی
عنوان پایان نامه : تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی مبادله رهبر-عضو (موردمطالعه: اداره کل آموزش‌وپرورش استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محمدصادق حسن زاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده بررسی نگرش‌های کارکنان به‌عنوان یکی از شاخص‌های اجتماعی، به دلیل نتایج فراوان اي که می‌توانـد بـر بهبـود رفتـار سازمانی، عملکرد، اثربخشی و پیشرفت سازمان و کاهش هزینه‌ها داشـته باشد از اهمیت به خصوصی برخوردار است رفتار شهروندی یکی از نگرش‌های مهم کارکنان بوده است. بر این مبنا تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عدالت سازمانی با نقش میانجی مبادله رهبر-عضو بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش‌وپرورش استان گیلان می‌پردازد. این تحقیق بر اساس نوع هدف کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به‌منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر 315 نفر از کارکنان اداره کل آموزش‌وپرورش در استان گیلان هستند. 192نفر به‌عنوان نمونه از طریق فرمول کوکبان برای جامعه محدود به دست آمدند. روش نمونه‌برداری در تحقیق حاضر ، نمونه‌برداری احتمالی از نوع تصادفی ساده بوده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم‌افزارهایSPSS و لیزر استفاده شد. از چهار فرضیه ارائه‌شده در تحقیق همه موارد تأیید شدند. فرضیه‌های تأییدشده عبارت‌اند از: تأثیر (عدالت سازمانی با نقش میانجی مبادله رهبر-عضو بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش‌وپرورش استان گیلان، عدالت سازمانی بر مبادله رهبر-عضو کارکنان اداره کل آموزش‌وپرورش استان گیلان، مبادله رهبر-عضو بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش‌وپرورش استان گیلان، عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش‌وپرورش استان گیلان) است. بیش‌ترین شدت مربوط به تأثیر عدالت سازمانی بر مبادله رهبر-عضو کارکنان اداره کل آموزش‌وپرورش استان گیلان و کم‌ترین شدت مربوط به تأثیر عدالت سازمانی با نقش میانجی مبادله رهبر-عضو بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش‌وپرورش استان گیلان بوده است. واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی مبادله رهبر-عضو
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی مبادله رهبر-عضو
تاريخ دفاع : 1397-06-23