بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920073454
نویسنده : تانیا غفاري آبكنار
عنوان پایان نامه : اثر برنامه تمرین ترکیبی به همراه مکمل یاری پروتئین وی و ویتامین D بر مقاومت انسولین و برخی عوامل مرتبط با سلامتی زنان دیابتی نوع 2
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :زهرا حجتی ذی دشتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف: هدف از مطالعه ی حاضر، تأثیر تمرین ترکیبی به همراه مکمل یاری با پروتئین وی و ویتامین D بر مقاومت انسولین و برخی عوامل مرتبط با سلامتی زنان دیابتی نوع 2 می باشد. روش ها: در این مطالعه 30 بیمار زن با میانگین سنی 1/4 ±93/54 سال، مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی بخش خمام، واجد شرایط جهت شرکت در آزمون شدند. به طور تصادفی به سه گروه 10 نفره شامل تمرین ترکیبی به همراه مکمل یاری، مکمل یاری و شاهد تقسیم شدند. تمرینات ورزشی، سه نوبت در هفته و هر جلسه به مدت 60-45 دقیقه طی 8 هفته انجام پذیرفت. دو گروه مداخله، روزانه 2 قرص 1000 واحدی ویتامین D به همراه غذا به اضافه 20 گرم پودر پروتئین وی به همراه 150 میلی لیتر آب، قبل از صبحانه و در گروه تمرین با مکمل یاری، همین مقدار، 2 ساعت بعد از تمرین مصرف شد. به منظور اندازه گیری انسولین و گلوکز ناشتا (FBS)، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C)، پروفایل لیپیدی از بیماران به صورت ناشتا نمونه ی خونی گرفته شد. جهت بررسی ترکیب بدن بیماران، قد، وزن، نسبت دورکمربه دور لگن (WHR)، درصد چربی بدن (BF%)، وزن بدون چربی بدن (LBM) و همچنین فشار خون استراحتی آن ها اندازه گیری و ثبت شد. به علاوه از پرسشنامه 36 سؤالی SF36 جهت بررسی کیفیت زندگی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنف، t همبسته و آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند (05/0=p). یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که مکمل یاری با پروتئین وی و ویتامین D باعث افزایش معنی دار شاخص توده بدن (BMI) (004/0 p=)، WHR (017/0p=)، BF% (024/0p=) شد. و در سایر گروه ها تغییر معنی داری در آن ها مشاهده نشد (05/0
كلمات كليدي : دیابت نوع 2، کنترل گلایسمیک، پروفایل لیپیدی، کیفیت زندگی، ترکیب بدن
تاريخ دفاع : 94-11-28