بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940082892
نویسنده : زهرا عسکری
عنوان پایان نامه : شناسایی ژن papC در جدایه‌های اشریشیاکلی یوروپاتوژن جدا شده از مبتلایان به عفونت ادراری در رشت و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیده طوبی شفیقی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه : اشریشیاکلی شایعترین عامل مولد عفونت‌های ادراری (UTI)در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.که حدود 50-90 درصد از کل موارد UTI را به خود اختصاص می‌دهد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژن ویرولانس papC در باکتری اشریشیاکلی جدا شده از عفونت‌های ادراری در شهر رشت است. مواد و روش ها : در این مطالعه تعداد 76 جدایه بالینی اشریشیاکلی از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر رشت جمع‌آوری گردید. جدایه‌هابا استفاده از آزمایش‌های بیوشیمیایی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ارزیابی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌ها با روش انتشار از دیسک انجام گرفت. DNA ژنومی جدایه‌ها استخراج گردید و فراوانی ژن ویرولانس papC با استفاده از روش PCRتعیین گردید. نتایج جهت تائید تعیین توالی شد. نتایج : از مجموع 76 جدایه مورد بررسی 50 جدایه به عنوان اشریشیاکلی تائید شد. تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی همه جدایه هایی که به عنوان اشریشیاکلی تعیین هویت شدند نشان داد که اغلب جدایه‌ها به سفازولین(74 %) و سفتازیدیم(64 %) مقاوم بودند و نسبت به آنتی بیوتیک‌های جنتامایسین(68 %) و کلرامفنیکل و کانامایسین(52 %) حساسیت نشان دادند. بررسی حضور ژن papCبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی در جدایه‌های اشریشیاکلی نشان داد که از 50 جدایه مورد بررسی 45 جدایه(90 %) دارای ژن مذکور بود.این نتایج موید نقش اساسی ژن papC در بیماریزایی سویه‌های یوروپاتوژن(UPEC) اشریشیاکلی است.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: اشریشیاکلی، papC ، عفونت ادراری، رشت
تاريخ دفاع : 1396-11-12