بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940121383
نویسنده : محمد رسول پوراحمدی
عنوان پایان نامه : بررسی تولید بیوسورفکتانت توسط برخی گونه های جنس لاکتوباسیلوس
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :معصومه انوری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: بیوسورفکتانت ها مزایای خاصی در مقایسه با سورفکتانت های ساختگی دارند که شامل زیست تخریب پذیری ، سمیت کمتر است و طیف گوناگون و وسیع تری از انواع و خواص سورفکتانت ها را نسبت به سورفکتانت های ساختگی موجود ارایه می دهد. گونه ی لاکتوباسیلوس نشان داده است قادر به تولید بیوسورفکتانت ها است. در این تحقیق محصول بیوسورفکتانت چهارگونه ی لاکتوباسیلوس ( لاکتولاسیلوس کازئی ، لاکتوباسیلوس دلبروکی ، لاکتوباسیلوس پلانتاروم ، لاکتوباسیلوس رامنوسوس ) مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها: تمامی گونه ها در محیط MRS BROTH کشت و به مدت 10 دقیقه در دور rpm4000 سانتریفویژ شدند و سوپرناتانت برای محصول بیوسورفکتانت بوسیله ی تست های گسترش روغن ، گسترش قطره ، همولیز ، امولسیفیکاسیون و کشش سطحی آنالیز شدند. بحث و نتیجه گیری: لاکتوباسیلوس پلانتاروم بهترین تولید کننده بیوسورفکتانت با میانگین کشش سطحی 53.12 میلی نیوتون بر متر و دانسیته ی 1031.5 کیلوگرم بر متر مکعب بود. تمامی چهارگونه ( لاکتوباسیلوس کازئی ، لاکتوباسیلوس دلبروکی ، لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس رامنوسوس) توانایی قابل قبولی برای تولید محصول بیوسورفکتانت از خود نشان دادند.
كلمات كليدي : بیوسورفکتانت، لاکتوباسیلوس، آزمون تنش سطحی
تاريخ دفاع : 96-06-29