بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950118384
نویسنده : منیژه خیری
عنوان پایان نامه : ارتباط مهارت های زندگی و ذهن آگاهی با خود کنترلی و سلامت ذهن دانش آموزان دوره متوسطه ی شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سامره اسدی مجره,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: هدف از انجام این تحقیق ارتباط مهارت های زندگی و ذهن آگاهی با خود کنترلی و سلامت ذهن دانش‌آموزان دوره متوسطه ی شهر رشت می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود.جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر متوسطه منطقه یک شهرستان رشت تشکیل دادند که تعداد آنها 8400 نفر که در نیمسال تحصیلی 97-96 در حال تحصیل بودند و با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه مهارت های زندگی ساعتچی و همکاران (۱۳۸۹)، پرسشنامه 5 عاملی و 39 آیتمی ذهن آگاهی FFMQ، پرسشنامه خودکنترلی تانجی (2004) و پرسشنامه سلامت ذهنی GHQ (1970) بود. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار Spss 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مهارت های زندگی با خود‌کنترلی دانش آموزان دوره متوسطه ی شهر رشت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (p
كلمات كليدي : مهارت های زندگی - ذهن آگاهی - خود کنترلی - سلامت ذهن
تاريخ دفاع : 97-6-22