بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950120282
نویسنده : مریم حمید
عنوان پایان نامه : شرایط سقوط حق خیار از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : الهيات و معارف اسلامي - فقه ومباني حقوق اسلامي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بتول مهرگان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : خیارات یکی از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است. خیار به معنی اختیار فسخ، عبارت است از حقی که براساس عقد یا حکم شرع، صاحب آن می¬تواند عقد لازم را منحل و یا اثبات و ابقا نماید. مطلبی که در بررسی اسقاط خیارات جلب نظر می‌کند استنثنائات وارده بر این قاعده است، به گونه‌ای که بسیاری از فقهاء و حقوقدانان استثنائات گسترده‌ای را به این قاعده وارد دانسته‌اند. از سویی گنجاندن شرط اسقاط کافیه خیارات در عقود امروزی امری شایع بوده و این مسأله برای دادگاه‌‌ها مشکلاتی را فراهم آورده است. تا جایی که برخی حقوق‌دانان به این نظر متمایل شده‌اند، که عقودی را که دارای چنین شرطی است باطل بدانند از دیگر سو، فقهای عظام شیعه در مورد امکان اسقاط همه خیارات حکم صریحی ندارند و در تک‌تک خیارات به کیفیت اسقاط آن پرداخته‌اند. هدف این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است به دنبال یافتن آراء بدیع امام خمینی (ره) پیرامون شرایط سقوط حق خیار می باشد. و اما نتیجه ای که از این تحقیق حاصل شد، حول این نکته است که از منظر حضرت امام (ره) خیارات صرفاً راهی میان ‌بر برای جبران خسارات و یا نیل به وضعیت پیش قراردادی است و نه چیز دیگر و اسقاط کافة خیارات با هیچ قاعده حقوقی متنافر نیست و درج چنین شرطی در ضمن عقد مطلقاً صحیح است.
كلمات كليدي : امام خمینی (ره)، حق خیار، شرایط سقوط.
تاريخ دفاع : 97-6-21