بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950003186
نویسنده : سمانه فراهانی
عنوان پایان نامه : شناسایی و الویت بندی شاخص های اعتباربخشی بیمارستان قلب دکتر حشمت با رویکرد ترکیبی حاکمیت بالینی وکارت امتیازی متوازن
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا رضایی کلیدبری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه اهمیت عملکرد بیمارستان، انتخاب شاخص های ارزیابی عملکرد بسیار حائز اهمیت بوده است در این تحقیق به رویکرد ترکیبی حاکمیت بالینی و کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است.. این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی بوده است. روش گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر برای ترکیب BSC و حاکمیت بالینی شامل 5 نفر از خبرگان و65 مدیر که شامل مدیران بخش های مختلف، رئیس بیمارستان، مترون ها و پرسنل ارشد بیمارستان قلب دکتر حشمت شهر رشت هستند و در مجموع اندازه جامعه 70 نفر است و 63 به عنوان نمونه تحقیق از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود بدست آمد. روش نمونه برداری در این تحقیق تصادفی ساده بوده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t با استفاده از افزار SPSS شد. نتایج نشان می دهند که محور مدیریت کارکنان و منظر رشد و یادگیری بیش ترین میانگین را کسب نموده و کم ترین میانگین را محور اثر بخشی بالینی و منظر فرآیند داخلی بدست آورده است. هم چنین همه شاخص های مورد بررسی پایین تر از حد متوسط بودند.
كلمات كليدي : حاکمیت بالینی، کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد بیمارستان حشمت شهر رشت
تاريخ دفاع : 1397-10-29