بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940147920
نویسنده : سیده مریم موسوی خرف
عنوان پایان نامه : تاثیر ویژگی های شخصیتی بر کیفیت حسابرسی حسابرسان شاغل در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سینا خردیار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : عوامل متعددی در کیفیت حسابرسی تاثیر دارد که توسط محققان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است اما یکی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت حسابرسی که کمتر توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته است،ویژگی های شخصیتی است.در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر کیفیت حسابرسی حسابرسان شاغل در استان گیلان می باشد.روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات،توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری پژوهش حسابرسان شاغل در استان گیلان می باشد که در دو سازمان سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات مستقر بودند.ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد . جهت سنجش متغیرهای مربوط به شخصیت از دو پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیتی(NEO-FFI) و پرسشنامه حیطه کنترل اسپکتور (1988)و جهت سنجش کیفیت حسابرسی از پرسشنامه اوتلی و پیرس 1996 استفاده گردید.با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماری، به طور سرشماری تعداد 84 پرسشنامه بین تمام افراد جامعه آماری توزیع گردید که 79 پرسشنامه جمع آوری گردید. نتايج داده هاي آماري با استفاده از نرم افزار SPSS 20 وSmart pls2 مورد بررسی قرار گرفت. يافته هاي پژوهش حاکی از اين است که از 7 عامل شخصیتی ،کانون کنترل خارجی بیشترین تاثیر را در کیفیت حسابرسی دارد که جهت تاثیر، منفی می باشد.بعد از کانون کنترل خارجی،متغیرهای کانون کنترل داخلی،وظیفه شناسی و روان رنجوری به ترتیب در کیفیت حسابرسی تاثیر دارد.که جهت تاثیر کانون کنترل داخلی و وظیفه شناسی مثبت و تاثیر روان رنجوری بر کیفیت حسابرسی منفی می باشد. متغیرهای برون گرایی،سازگاری و تجربه پذیری تاثیری در کیفیت حسابرسی حسابرسان شاغل در استان گیلان ندارد.
كلمات كليدي : پنج عامل شخصیتی،کانون کنترل خارجی،کانون کنترل داخلی،کیفیت حسابرسی
تاريخ دفاع : 96-11-11