بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950119327
نویسنده : نبی اله یوسف خواه
عنوان پایان نامه : برنامه ریزی شهری در بخش مرکزی شهر رشت با تاکید بر پدافند غیر عامل
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدباسط قرشی میناآباد, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پدافند غیر عامل از مهمترین رویکردها در حوزه مدیریت بحران شهری می باشد ، با پیچیده تر شدن جنگها و بکارگیری تکنولوژی و فنآوری در جنگهای نوین، پدافند غیر عامل نیز چهره های متفاوتی را به خود گرفته است. امروزه مردم برای ادامه زندگی نیازمند خدمات متفاوتی هستندو احتیاج به محیط آرام و قابل سکونت درون شهرها دارند و بایستی ایمنی و آسایش کافی داشته باشند. درحال حاضر عمده ترین هدف پدافند غیرعامل، ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساختهای مورد نیاز مردم است تا بتدریج شرایطی را برای امنیت ایجاد نماید.روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی –تحلیلی است. به منظور انجام این پژوهش به دو روش اسنادی و میدانی به تهیه اطلاعات و تجزیه وتحلیل و تلفیق آنها اقدام شده است. شاخص های ایمنی در زمینه پدافند غیر عامل از طریق مراجعه و مطالعات میدانی و نیز بررسی نقشه های موجود مورد تحقیق قرار گرفته است. در این تحقیق جامعه نمونه بخش مرکزی شهر رشت می باشد. هسته مركزي شهر رشت منطبق بر بازار شهر و ميدان شهرداري و سبز ه ميدان كانون تجمع انواع فعالیتهای اقتصادي است كه محورهاي عمده تجاري شهر به آن منتهي ميشوند.در مکانیابی و تمرکز کاربریها از طریق نرم افزار نقشه کشی GIS اولویت بندی محلات از نظر وضعیت پدافند غیر عامل توسط این نرم افزار و به کمک فرمان simbology تعیین شده است .همچنین از مدل آماری تاپسیس جهت بررسی میزان رعایت اصول پدافند غیر عامل در مدیریت شهری استفاده شده است .نتایج بدست آمده حاکی از وجود تراکم بالای جمعیت در محدوده و وسعتی کم به همراه تراکم بالای ساختمانی و عدم بلوک بندی منظم و ساخت و سازها به شکل ریز دانه و به همراه شبکه معابر تنگ و باریک که موجب عدم دسترسی آسان به آنها جهت امداد رسانی در زمان وقوع حادثه می شود و نیز عدم توجه به ساخت پناهگاه جهت اسکان جمعیت و عدم طراحی اعلان های عمومی در زمان وقوع حادثه و همچنین بی توجهی به تاسیسات برق و وجود سیم کشیها ی هوایی و انشعابات غیر اصولی ،تمرکز ادارات ، که همگی گویای عدم توجه و یا آگاهی مسئولین مدیریت شهری به امر پدافند غیر عامل در بخش مرکزی شهر رشت بوده است.
كلمات كليدي : پدافند غیر عامل ، امنیت، مدیریت شهری ، شهر رشت
تاريخ دفاع : 1397-6-22