بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950288032
نویسنده : مریم ثابت
عنوان پایان نامه : رابطه بین شایستگی های شغلی و هوش فرهنگی با اثر بخشی هیات های والیبال استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سیاوش خداپرست,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف: هدف این مطالعه بررسی رابطه بین شایستگی های شغلی و هوش فرهنگی با اثر بخشی هیات های والیبال استان گیلان می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها نیز میدانی می باشد. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه های راندل تیل، پرساد، الونن می باشد که شامل 54 سوال بوده. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان هیئت والیبال استان گیلان(150) نفر می¬باشند. که با استفاده از جدول مورگان تعداد 110 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میان هوش فرهنگی و شایستگی شغلی با اثر بخشی سازمانی تأثیر معنی داری دارند.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: شایستگی شغلی ، اثر بخشی سازمانی ، هوش فرهنگی
تاريخ دفاع : 1397-10-4