بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940506778
نویسنده : مهرپویا سامی خفتانی
عنوان پایان نامه : طراحی مجتمع فرهنگی با استفاده از اصول باغ ایرانی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سیدمهدی امیرکیایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : توجه به فرهنگ در معماری مجتمع¬های با کاربری عمومی راهکاری مناسب برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم در شهرهای بزرگ به شمار می¬رود. از طرفی نیاز به مجامع فرهنگی در جامعه احساس می شود و در این پروژه سعی شده است از اصول باغ ایرانی که بخشی از فرهنگ و هویت معماری ایرانیان و پروژه ای طبیعت گرا است استفاده شود. ارتقاء کیفیت فرهنگی راهکاری قابل قبول در راستای نیل به اهداف مختلف به شمار می-آید. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به ایجاد مجموعه داده های مرتبط صورت گرفته و در مرحله بعدی با استفاده از این اطلاعات و همراه کردن داده¬های اقلیمی و محیطی الزامات اولیه طراحی استخراج می¬گردد.از اصول باغ ایرانی می توان به سلسله مراتب ، محوریت مرکزی ، چهار باغ، اقلیم گرایی و ... اشاره کرد. . این طراحی در شهر بندرانزلی با اقلیم معتدل و مرطوب مورد بررسی قرار گرفته است. طراحی مجموعه فرهنگی با رویکرد باغ ایرانی گامی مناسب و نو در شهر انزلی به شمار می رود که می توان با استفاده از روش تحقیق مناسب و نیز بهره گیری از روندی منظم و سازماندهی شده، اقدام به دستیابی به بنایی مناسب با کاربری عمومی نمود که قابلیت توصیه برای استفاده در نقاط دیگر کشور را نیز متناسب با نیاز آنها خواهد داشت.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: طبیعت، باغ ایرانی، مجتمع فرهنگی، بندر انزلی
تاريخ دفاع : 97-6-20