بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950152165
نویسنده : لیلا جعفری
عنوان پایان نامه : رابطه بین باورهای ارتباطی غیرمنطقی،هوش معنوی و توانایی حل مسئله خانواده با کارکرد خانواده دردبیران زن متاهل شاغل در مدارس دوره متوسطه اول شهرستان تالش
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محسن مشکبیدحقیقی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی غیرمنطقی، هوش معنوی و توانایی حل مسئله و کارکرد خانواده در دبیران زن متاهل دوره متوسطه اول در مدارس شهرستان تالش در سال تحصیلی 97-1396، بود. طرح مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. 104 نفر از افراد جامعه مذکور به روش تصادفی ساده بدون جایگزین انتخاب و پرسشنامه¬های باورهای ارتباطی غیرمنطقی آیدلسون و اپشتاین(1982)، هوش معنوی کینگ(2008)، توانایی حل مسئله خانواده احمدی و همکاران(2010) و پرسشنامه کارکرد خانواده (FACES-III)پاسخ دادند. نتایج با نرم¬افزار SPSS و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین؛ باورهای غیر منطقی ارتباطی، عدم تغییرپذیری و کارکرد خانواده(05/0=α و 22/ 0-=r)؛ هوش معنوی و کارکرد خانواده(05/0=α و 23/0=r)؛ توانایی حل مسئله خانواده و کارکرد خانواده(05/0=α و 34/0=r) رابطه معنی¬داری وجود دارد. بنابراین با کاهش باورارتباطی غیر منطقی و عدم تغییرپذیری و افزایش هوش معنوی، توانایی حل مسئله و کارکرد خانواده بهبود می¬یابد. سایر نتایج نشان داد که بین خرده مولفه¬های باورهای غیرمنطقی ارتباطی(تخریب کنندگی مخالف، توقع ذهن خوانی، تفاوت جنسیتی و کمال گرایی) با کارکرد خانواده رابطه معنی¬داری وجود ندارد. تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش معنوی و توانایی حل مسئله قادرند 7/22 درصد از متغیرهای کارکرد خانواده را تبیین کنند. کلید واژه ها : باورهای ارتباطی غیرمنطقی، هوش معنوی، توانایی حل مسئله خانواده، کارکرد خانواده، دبیران زن متاهل.
كلمات كليدي : باورهای ارتباطی غیرمنطقی، هوش معنوی، توانایی حل مسئله خانواده، کارکرد خانواده، دبیران زن متاهل.
تاريخ دفاع : 97-6-22