بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950212683
نویسنده : مونا طالبی صیاد
عنوان پایان نامه : اثر تمرین تی آر ایکس بر ترکیب بدن، آمادگی جسمانی، مقادیر کورتیزول و هورمون رشد شبه انسولین1سرم زنان فعال
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا علمیه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این مطالعه بررسی اثر تمرین تی آر ایکس بر ترکیب بدن، آمادگی جسمانی، مقادیر کورتیزول و هورمون رشد شبه انسولین1سرم زنان فعال بود. جامعه آماری این تحقیق عبارت بود از،83 نفر از زنان فعال سالم غیرسیگاری باشگاه فیدار شهر بندرانزلی که از نظر سلامت عمومی، سالم بوده و بیماری خاصی نداشتند که بصورت داوطلبانه اعلام همکاری کرده بودند که نهایتأ تعداد 20 نفر زن فعال به عنوان نمونه در دسترس و مبتنی بر هدف برای همکاری در انجام تحقیق، اعلام آمادگی نموده و تا پایان پژوهش به کار خود ادامه دادند و در آزمون های مربوطه شرکت نمودند. پس از پر نمودن فرم رضایت نامه و سلامت، آزمودني ها به دو گروه 10 نفره، گروه تجربی (سن 26/5±05/27 سال، BMI 96/1±09/22 کیلوگرم بر متر مربع) و گروه کنترل (سن 10/2±04/27 سال، BMI 56/1±10/22 کیلوگرم بر متر مربع)، به روش تصادفی ساده تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 6 هفته تمرینی، 3 جلسه در هفته به مدت 60 – 50 دقیقه زیر نظر مربی بین المللی TRX به تمرین پرداختند؛ 10 دقیقه ابتدایی جلسه تمرین به گرم کردن اختصاص داده شد و 5 دقیقه آخر جلسه به حرکات کششی جهت سرد کردن اختصاص داده شد. تمرینات مقاومتی TRX شامل جلو ران با تسمه در حالت خوابیده، پارویی وارونه از طرفین، پرس پا به حالت طاق باز با تسمه، شنا با حرکت دست‌ها از طرفین، اسکات، جلو بازو با تسمه و پشت بازو با تسمه بود. گروه کنترل در برنامه تمرینی پژوهشگر شرکت نداشتند. 48 ساعت قبل و بعد از برنامه تمرینی، آزمون گیری‌های آزمایشگاهی (کورتیزول و IGF-I) و میدانی (قدرت، استقامت، انعطاف پذیری، سرعت، چابکی و تعادل) انجام گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که 6 هفته تمرین TRX می‌تواند اثرات معنی داری بر برخی شاخص های فیزیولوژیک داشته باشد(05/0>p). در تحقیق حاضر تمرینات TRX باعث ایجاد تغییرات معنی داری در میزان شاخص توده بدن، درصد چربی بدن، قدرت بالاتنه، قدرت پایین تنه، انعطاف پذیری، سرعت، چابکی، تعادل و استقامت هوازی شد(05/0>p). اما در تحقیق حاضر بر شاخص هایی همچون: کورتیزول و هورمون رشد شبه انسولین یک دیده نشد(05/0
كلمات كليدي : مرینات TRX، آمادگی جسمانی، کورتیزول، فاکتور رشد شبه انسولین یک.
تاريخ دفاع : 1397-11-6