بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950110659
نویسنده : حجت دیانتی
عنوان پایان نامه : تاثیر تجارت الکترونیک و تحقیق و توسعه بر تولید ملی کشور ایران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر الهیار داغبندان,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده تحولات ناشی از فناوری ارتباطات و به مدد آن تجارت الکترونیکی، به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند جهانی شدن از چنان سرعتی برخوردار است که بسیاری از کشورها توانسته¬اند با توسعه زیرساخت های ملی، با هزینه و زمان کمتر فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته کاهش دهند و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی بیابند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تجارت الکترونیک و تحقیق و توسعه بر تولید ملی کشور ایران، می¬باشد. این پژوهش از حیث نوع، کاربردی و از حیث روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، سال¬های فعالیت اقتصادی در کشور ایران می‌باشد که اطلاعات مربوط به داده‌های واقعی مورد نیاز در این تحقیق از سایت بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و سایت بانک جهانی اطلاعات جمع آوری گردیده است. با توجه به موجود نبودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و توسعه و تجارت الکترونیک در سایت های داخلی و خارجی اعم از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و بانک جهانی اطلاعات، محقق به ناچار نمونه ای شامل یک دوره 11 ساله از سال 1385 تا سال 1395 را به صورت فصلی مورد بررسی قرار خواهد داد. در تحقیق حاضر اطلاعات به دست آمده با استفاده از تکنیک¬های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرضیه¬های تحقیق با توجه به ماهیت داده ها از روش سری زمانی با استفاده از نرم افزار 10 eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به اینکه داده‌های مزبور به صورت نسبت و درصد تغییرات است، انتظار می‌رود مانا باشند و مشخص شد که تمامی متغیرها در سطح مانا هستند. نتایج در فصل چهارم نشان داد که برای مدل بردار هم انباشتگی وجود دارد، لذا مشکل رگرسیون کاذب نداریم و رابطه بلند مدت موجود است. در ادامه تحلیل فروض کلاسیک شامل (عدم خود همبستگی، همسانی واریانس، آزمون نرمال بودن جملات پسماند، خطای تصریح مدل) مورد بررسی قرار گرفت. بعد از مشخص شدن سلامت مدل، فرضیه ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تجارت الکترونیک بر تولید کشور ایران تاثیر گذار است. که میزان این تاثیرگذاری 7122 میلیون ریال می¬باشد. با توجه به احتمال برآورده شده که مقداری بیشتر از 0.05 است (0.57)، لذا تحقیق و توسعه بر تولید کشور ایران تاثیرگذار نمی باشد. فرضیه سوم تحقیق نشان داد هزینه مصرف نهایی بر تولید کشور ایران تاثیرگذار می¬باشد.
كلمات كليدي : تجارت الکترونیک، تحقیق و توسعه، تولید ملی، فعالیت اقتصادی
تاريخ دفاع : 1397-6-20