بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950260169
نویسنده : نغمه عموپور
عنوان پایان نامه : حقوق زنان در قرآن از دیدگاه مفسرین شیعه
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : الهيات و معارف اسلامي - فقه ومباني حقوق اسلامي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا داداشی نیاکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : حقوق زنان در ابعاد مختلف آن همواره از طرف پژوهشگران مورد توجه بوده است. امادر این پژوهش نگارنده به بررسی حقوق مالی و غیر مالی زنان در آیات قرآن با توجه به دیدگاه های مفسرین شیعه پرداخته است واین مطلب روشن گردیده است که قرآن کریم به عنوان کامل ترین کتاب آسمانی، حقوق مالی و غیرمالی زنان را بسیار صریح، و کامل، بیان نموده و در برخی موارد حتی به جزئیات حقوق زنان اشاره دارد مانند :حق نفقه، حق حضانت و.... اهمچنین اسلام برای زن و مرد در موارد مختلف یک نوع حقوق ، یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات قرار نداده است. پاره ای از حقوق و تکالیف و مجازات ها برای مرد مناسب است و پاره ای از آنها برای زن و اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست.از طرفی با بررسی دیدگاه های مفسرین شیعه (وجه تمایز و اشتراک دید گاهها) معلوم گردید مفسران شیعه اگر چه حقوق زنان را به صورت مدون امروزی تدوین نکرده اند اما به حقوق مالی و غیر مالی زنان به تبع آیات قرآن پرداخته اند به طوری که در کلیات وجود احکام و شرایط این حقوق تقریبا نظرات مشابه ودر جزئیات، اندکی اختلاف نظر داشته اند. به عنوان مثال: آیه 11 سوره نساء که درباره ارث زنان است واز حقوق مالی محسوب می شود مفسران شیعه بر وجود حکم ارث برای زنان اعم از اینکه همسر، مادر یا دختر باشند اتفاق نظر دارندو آن را فرض قطعی می دانند .اما در مورد سهم دو دختر اختلاف نظر دارند. البته مواردی هم وجود که مفسرین شیعه به طور مفصل و کامل در تفاسیر به آن ها نپرداخته‌اند .
كلمات كليدي : کلیدواژه ها: حقوق زنان، زنان در قرآن، مفسرین شیعه
تاريخ دفاع : 1397-10-27