بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940072284
نویسنده : نساء نوروزپور
عنوان پایان نامه : اثر برنامه خلاقانه آموزش تربیت بدنی در وقفه های کلاسی بر برخی عوامل مرتبط با تندرستی، رفتارهای بی تحرک و بسامد خوراک دختران نوجوان دارای اضافه وزن مدارس تیزهوشان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :زهرا حجتی ذی دشتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده فارسی زمینه و هدف: هدف كلي پژوهش حاضر، تعیین اثر برنامه خلاقانه آموزش تربیت بدنی در وقفه های کلاسی بر برخی عوامل مرتبط با تندرستی، رفتارهای بی تحرک و بسامد خوراک دختران نوجوان دارای اضافه وزن مدارس تیزهوشان بود. روش بررسی: آزمودنی های تحقیق، 55 دانش آموز دختر (با سن 86/0 ± 52/14 و وزن 25/8 ± 10/75) بودند که به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصافی در دو گروه تجربی (27 نفر) و کنترل (28 نفر) تقسيم شدند در مرحله پیش آزمون، قد، وزن، انعطاف پذیری، استقامت عضلانی، قدرت عضلانی، BMI ، WHR ، بسامد خوراک، رفتارهای بی تحرک و فعالیت بدنی آزمودنی ها مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت انجام تمرینات، یک مداخله ی ورزشی همراه با توصیه های تغذیه ای که به مدت 8 هفته و 3 روز در هفته در طی ساعات مدرسه انجام شد. برنامه ی آموزشی فعالیت های بدنی و بازی های شاد و مفرح همراه با توصیه های تغذیه ای فقط درگروه تجربی به اجرا درآمد، گروه شاهد نیز هیچ برنامه ی آموزشی را دریافت نکردند. براي تحلیل استنباطی و بررسی نوع و میزان اختلاف متغیر هاي مورد مطالعه از آزمون های کوواریانس و یومن ویتنی برای تفاوت های بین گروهی و برای تغییرات درون گروهی از آزمون های ویلکاکسون و t همبسته در سطح معنی داری 05/0P≤ تحلیل شد. یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که در متغیر های BMI، WHR، انعطاف پذیری، قدرت عضلانی، زمان های کم تحرک و فعالیت بدنی بین دو گروه مورد مطالعه در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری مشاهده نشد، همچنین این یافته ها نشان دادند که در استقامت عضلانی(012/0 =P) و بسامد خوراک (026/0 =P) آزمودنی های پژوهش بین دو گروه تحقیق تفاوت معنی داری وجود داشت. که در مورد استقامت عضلانی (000/0 =P) و بسامد خوراک (004/0 =P) در آزمون های درون گروهی، گروه تجربی نسبت به مرحله پیش آزمون تفاوت معنی داری داشتند. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر می توان چنین استنباط نمود که برنامه خلاقانه آموزش تربیت بدنی در وقفه های کلاسی بر استقامت عضلانی و بسامدخوراک دختران دارای اضافه وزن تأثیر مطلوبی دارد اما احتمالا این تمرینات در بهبود شاخص های ترکیب بدنی و برخی دیگر از عوامل آمادگی جسمانی مورد مطالعه، تأثیر قابل توجهی نداشته باشد.
كلمات كليدي : برنامه خلاقانه، وقفه های کلاسی، رفتارهای بی تحرک، دختران نوجوان
تاريخ دفاع : 1397-9-13