بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940000614
نویسنده : رضا آقاجان نشتایی
عنوان پایان نامه : طراحی استراتژی های مالی شرکت تولیدی پلاستیک خوبان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت - مدیریت مالی
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ابراهیم چیرانی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد گودرزوند چگینی, ,
چكيده : تحقیق حاضر با هدف طراحی استراتژی های مالی شرکت تولیدی پلاستیک خوبان و همچنین شناسایی تاثیراستراتژی های مالی بر عملکرد مالی درکلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و شرکت های تولیدی شیمیایی، لاستیک و پلاستیک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. در این راستا استراتژی های مالی شامل استراتژی های سرمایه گذاری، سرمایه در گردش، تامین مالی و تقسیم سود در نظر گرفته شده اند و متغیر عملکرد مالی از طریق بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و کیو-توبین سنجیده می شود. نمونه مورد بررسی شامل 124 شرکت پذیرفته شده در بورس و 11 شرکت شیمیایی، لاستیک و پلاستیک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386-1395 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با کمک نرم افزار Eviews8 بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین استراتژی های سرمایه در گردش، تامین مالی خارجی با بازده دارایی؛ بین استراتژی تامین مالی داخلی با بازده حقوق صاحبان سهام؛ بین استراتژی های سرمایه گذاری، سرمایه در گردش، تامین مالی داخلی و کیو-توبین رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین در شرکت های شیمیایی، لاستیک و پلاستیک بین استراتژی های سرمایه گذاری، سرمایه در گردش، تقسیم سود با بازده دارایی؛ بین استراتژی های سرمایه گذاری، سرمایه در گردش، تقسیم سود با بازده حقوق صاحبان سهام ؛ بین استراتژی های سرمایه در گردش با کیو-توبین رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از پرسشنامه توزیع شده بین مدیران ارشد شرکت پلاستیک خوبان، باتوجه به نقاط قوت و فرصت، استراتژی-های پیشنهادی، استراتژی سرمایه در گردش و تامین مالی داخلی می باشد.
كلمات كليدي : استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی سرمایه در گردش، استراتژی تامین مالی، استراتژی تقسیم سود، عملکرد مالی
تاريخ دفاع :