بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950053118
نویسنده : حمیده جباری سندی
عنوان پایان نامه : تاثیر مکالمه های گروهی بر یادگیری عبارات همنشین زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی سطح متوسط
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید پورمحمدی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مکالمه های گروهی بر روی یادگیری عبارات همنشین زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی سطح متوسطه است. این تحقیق بر روی زبان آموزان ایرانی سطح متوسطه موسسه ی سفیر رشت که مشغول به یادگیری زبان انگلیسی بودند، انجام گرفته است. 32 زبان آموز در این تحقیق شرکت کردند. شرکت کنندگان به دو گروه هم سطح که از طریق تست کیو پی تی تعیین گردید، تقسیم شدند. گروه گواه عبارات همنشین زبان انگلیسی را با روش سنتی فرا گرفتند که در این تحقیق تمرکز بر روی حفظ کردن و ترجمه بود. در حالیکه گروه آزمایش این اصطلاحات را از طریق مکالمه گروهی فرا گرفتند. در حقیقت آنها اصطلاحات را از طریق ساختن مکالمه های کوتاه آموختند. داده ها از طریق اجرای تست اولیه و تست ثانویه جمع آوری شد و از این طریق تفاوت بین این دو روش تعیین گردید. پایایی تست ها با استفاده از روش KR- 21 تعیین شد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها در طول این دوره، دانش عبارات همنشین زبان آموزان سطح متوسط در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور چشمگیری افزایش یافت. به عبارت دیگر، گروه آزمایش نمرات بهتری را کسب کرده و پیشرفت بهتری را حاصل کرد. در پایان نتایج نشان داد که مکالمه های گروهی نقش موثری در کسب دانش همنشینی زبان انگلیسی ایفا می کند و استفاده از این روش به عنوان یک روش تدریس برای کمک به زبان آموزان و معلمان مناسب می باشد.
كلمات كليدي : مکالمه های گروهی ، عبارات همنشین
تاريخ دفاع : 97-6-22