بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950515761
نویسنده : زینب
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی و هوش معنوی با تحلیل رفتگی شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین بهزیستی روانشناختی و هوش معنوی با تحلیل رفتگی شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان پرداخته است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان استخدام رسمی سازمان بهزیستی استان گیلان بود که تعداد آنها شامل 332 نفر بود. براین اساس حجم نمونه 180 نفر با استفاده از جدول حجم نمونه مورگان برای این جامعه آماری مشخص و به شیوه نمونه گیری در درسترس از چهار شهرستان(رشت، تالش، انزلی و لاهیجان) استان گیلان انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه، هوش معنوی ولمن و تحلیل رفتگی شغلی مسلچ مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار و فراوانی و درصد) و آمار استنباطی(همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام) انجام شد. یافته ها نشان داد که بین ابعاد بهزیستی رواننشاختی و تحلیل رفتگی شغلی و نیز بین ابعاد هوش معنوی و تحلیل رفتگی شغلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که ابعاد بهزیستی روانشناختی و هوش معنوی 59 درصد از میزان تحلیل رفتگی شغلی کارکنان مورد بررسی را تبیین می کند. در نتیجه می توان بیان کرد که برخورداری کارمندان سازمانی از ابعادی چون بهزیستی روانشناختی و هوش معنوی می تواند نقش محافظ کارآمدی برای تحلیل رفتگی شغلی کارکنان باشد.
كلمات كليدي : بهزیستی روانشناختی، هوش معنوی، تحلیل رفتگی شغلی، کارمندان سازمان بهزیستی
تاريخ دفاع : 97-11-2